Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Στοιχεία για τη δράση φασιστικών ομάδων στο κέντρο του Μενιδίου

Κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Χρή­στο Κατσώ­τη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τή, συνα­ντή­θη­κε με τη διοί­κη­ση του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας στο Μενί­δι και έθε­σε υπό­ψη της στοι­χεία για τη δρά­ση φασι­στι­κών συμ­μο­ριών στο κέντρο του Μενιδίου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ΚΚΕ με Ερώ­τη­σή του στη Βου­λή έχει ανα­δεί­ξει τις σχε­τι­κές καταγ­γε­λί­ες για τη δρά­ση των φασι­στι­κών ομά­δων που μετα­ξύ άλλων:

■ Επι­τί­θε­νται σε ανυ­πο­ψί­α­στους περα­στι­κούς που εκβιά­ζο­νται, είτε για να πουν τη γνώ­μη τους για τον εμβο­λια­σμό, είτε για να απο­κα­λύ­ψουν τις πολι­τι­κές τους πεποιθήσεις.
■ Στο­χο­ποιούν και επι­τί­θε­νται σε εργα­ζό­με­νους μετα­νά­στες, που πηγαί­νουν ή επι­στρέ­φουν από την εργα­σία τους, ακό­μα και έξω από τα ίδια τους τα σπίτια.
■ Φωνά­ζουν αντι­κομ­μου­νι­στι­κά συν­θή­μα­τα, στο­χο­ποιούν τη δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην περιο­χή, συνο­λι­κά του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, που είναι απο­λύ­τως λογι­κό να τους ενοχλεί.

Αξί­ζει επί­σης να σημειω­θεί ότι στο κέντρο της πόλης υπάρ­χει μεγά­λη ανα­στά­τω­ση, ιδιαί­τε­ρα από επαγ­γελ­μα­τί­ες που προ­σπα­θούν να ορθο­πο­δή­σουν σε μια περί­ο­δο που πλήτ­το­νται ιδιαί­τε­ρα, και που δέχο­νται φρα­στι­κές επι­θέ­σεις και απει­λές μέχρι και φθο­ρές στην περιου­σία των επι­χει­ρή­σε­ών τους.

Ο Χρ. Κατσώ­της επι­σή­μα­νε την ανά­γκη η Αστυ­νο­μία να πάρει όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτών των φασι­στι­κών συμ­μο­ριών (όπως π.χ. της «Propatria») που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Μενίδι.

902.gr

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο