Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Στο πλευρό των κατοίκων και φορέων ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Βέρμιο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στη διάρ­κεια της περιο­δεί­ας του στην Ημα­θία, παρευ­ρέ­θη­κε σε σύσκε­ψη φορέ­ων της Νάου­σας με θέμα τις Ανε­μο­γεν­νή­τριες στο Βέρ­μιο και τον αγώ­να των κατοίκων.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας εξέ­φρα­σε τη στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος στον αγώ­να των φορέ­ων της περιο­χής ενά­ντια στις ανε­μο­γεν­νή­τριες για την προ­στα­σία του Βερ­μί­ου. Όπως τόνι­σε «υπάρ­χει ένα μεγά­λο παρα­μύ­θι που λένε οι κυβερ­νώ­ντες, η Κομι­σιόν με κατευ­θύν­σεις και οδη­γί­ες, οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον τομέα της ενέρ­γειας ότι δήθεν προ­στα­τεύ­ουν το περι­βάλ­λον και στο πλαί­σιο αυτό θα πρέ­πει να υπάρ­ξει η πρά­σι­νη μετά­βα­ση, η πρά­σι­νη ανάπτυξη».

«Φυσι­κά δεν λέμε ότι δεν υπάρ­χει θέμα με την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, βεβαί­ως πρέ­πει να αγω­νι­ζό­μα­στε και να είμα­στε μπρο­στά­ρη­δες, να προ­στα­τεύ­ου­με τα δάση μας», ανέ­φε­ρε, ωστό­σο, πρό­σθε­σε «το ζήτη­μα έχει να κάνει με την ιδιο­κτη­σία, ποιος είναι ο ιδιο­κτή­της, ποιος κατέ­χει αυτά τα μέσα που θα υλο­ποι­ή­σει τη συγκε­κρι­μέ­νη μορ­φή ενέρ­γειας». Σήμε­ρα επε­σή­μα­νε, αυτή την έχουν κάποια μονο­πώ­λια, διε­θνή και εγχώ­ρια, είναι μεγά­λοι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι με μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα που θέλουν να επεν­δύ­σουν τα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια τους, που είτε είναι λιμνά­ζο­ντα, είτε δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, είτε θέλουν να ξεπε­ρά­σουν την κρί­ση μέσα από νέες επεν­δύ­σεις σε νέους τομείς και μας σερ­βί­ρουν έτσι οι κυβερ­νή­σεις, η ΕΕ και όλοι το παρα­μύ­θι της «πρά­σι­νης μετάβασης».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σχο­λιά­ζο­ντας το επι­χεί­ρη­μα της δημιουρ­γί­ας νέων θέσε­ων εργα­σί­ας σημεί­ω­σε πως αυτές, όπως δεί­χνει η πεί­ρα, θα είναι ελά­χι­στες και με άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας σαν αυτές που ορί­ζουν οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι του κρά­τους. Σε ό,τι αφο­ρά στον ισχυ­ρι­σμό, ότι τέτοιες επεν­δύ­σεις θα απαλ­λά­ξουν τον λαό από την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, τόνι­σε πως πρό­κει­ται για ένα ακό­μα παρα­μύ­θι αφού επί­σης η πεί­ρα δεί­χνει ότι, όχι μόνο δεν μειώ­θη­κε η τιμή του ρεύ­μα­τος, αλλά συνέ­βη ακρι­βώς το αντίθετο.

«Άρα λοι­πόν μιλά­με για πραγ­μα­τι­κή κοροϊ­δία» τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας πως υπάρ­χει αναρ­χία στην παρα­γω­γή. Για να φτιά­ξεις ένα σχέ­διο προς όφε­λος του λαού στον τομέα της ενέρ­γειας χρειά­ζε­σαι κεντρι­κό επι­στη­μο­νι­κό σχέ­διο, αλλά αυτό μπο­ρεί να γίνει μόνο από το οργα­νω­μέ­νο κρά­τος και από μία κοι­νω­νία όπου ο λαός θα συμ­με­τέ­χει, οι μαζι­κοί φορείς εδώ πού είστε, όλοι όσοι έχε­τε κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα και δεν σας χωρί­ζει σε αυτό τίπο­τα. Και φυσι­κά αυτό το κεντρι­κό σχέ­διο θα πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να προ­στα­τεύ­ει τα δάση, ενώ σήμε­ρα συμ­βαί­νει το αντί­θε­το, κατα­στρέ­φο­νται τα δάση, εκτά­σεις, αγρο­τι­κή παρα­γω­γή, κατα­στρέ­φο­νται καλ­λιερ­γή­σι­μες εκτά­σεις, περιο­χές στις οποί­ες θα μπο­ρού­σε να ανα­πτυ­χθεί και η κτη­νο­τρο­φι­κή παρα­γω­γή ώστε να έχου­με και δια­τρο­φι­κή επάρ­κεια τώρα με την ενερ­γεια­κή κρί­ση, τον πόλε­μο την επα­πει­λού­με­νη επι­σι­τι­στι­κή κρίση.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέ­πτυ­ξε τη θέση του Κόμ­μα­τος για την αξιο­ποί­η­ση όλων των μορ­φών ενέρ­γειας και των ενερ­γεια­κών δυνα­το­τή­των της χώρας, πάντα με τη συναί­νε­ση της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας. Εξέ­φρα­σε, ωστό­σο, την αντί­θε­ση του Κόμ­μα­τος στην τοπο­θέ­τη­ση ανε­μο­γεν­νή­τριων στο Βέρ­μιο, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως το ΚΚΕ θα στα­θεί με κάθε τρό­πο στο πλευ­ρό κατοί­κων και φορέ­ων για την απο­τρο­πή αυτής της εξέ­λι­ξης, τονί­ζο­ντας την ανά­γκη παλ­λαϊ­κού αγώ­να για να μην περά­σουν μέτρα σε βάρος της ενερ­γεια­κής ανά­πτυ­ξης της χώρας, για να υπάρ­χει φτη­νή ενέρ­γεια, για­τί η ακρι­βή ενέρ­γεια μετα­κυ­λί­ε­ται σε όλη την οικο­νο­μι­κή ζωή του τόπου, στις μετα­φο­ρές, τις κατα­σκευ­ές, στα προ­ϊ­ό­ντα, τελι­κά στον λαό.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο