Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Συγκέντρωση σήμερα στη Ν. Μάκρη για τους πυρόπληκτους — Τίποτα δεν πρέπει να ξεχαστεί!

Συγκέ­ντρω­ση με θέμα: «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τα μέτρα ουσια­στι­κής απο­κα­τά­στα­σης από τις συνέ­πειες των πυρ­κα­γιών και προ­στα­σί­ας της ζωής του λαού», διορ­γα­νώ­νει η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ, τη Δευ­τέ­ρα 27 Αυγού­στου, στις 20.00, στην πλα­τεία της Νέας Μάκρης. Τις θέσεις του Κόμ­μα­τος θα παρου­σιά­σει ο ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις ειδι­κών και κατοί­κων της περιοχής.

Η συγκέ­ντρω­ση έρχε­ται ως κορύ­φω­ση μιας μεγά­λης κινη­το­ποί­η­σης του ΚΚΕ για τα ζητή­μα­τα των πυρ­κα­γιών και για μέτρα ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας του λαού. Μιας κινη­το­ποί­η­σης που ξεκί­νη­σε πολύ πριν την εκδή­λω­ση της πυρ­κα­γιάς η οποία στοί­χι­σε τη ζωή σε 96 ανθρώ­πους μέχρι τώρα, συνε­χί­στη­κε πολύ­μορ­φα από την πρώ­τη στιγ­μή της εκδή­λω­σης της πυρ­κα­γιάς και συνε­χί­ζε­ται μέχρι σήμε­ρα, με τους κομ­μου­νι­στές να πρω­το­στα­τούν μέσα από σωμα­τεία και φορείς για την οργά­νω­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης και της διεκ­δί­κη­σης, ώστε να ξανα­στα­θούν στα πόδια τους οι χιλιά­δες πυρόπληκτοι.

Τίποτα δεν πρέπει να ξεχαστεί!

Στο δισέ­λι­δο φυλ­λά­διο που δια­κι­νούν οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ αυτές τις μέρες στην περιο­χή, καλώ­ντας σε συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση, σημειώνεται:

«Τίπο­τα δεν πρέ­πει να ξεχα­στεί! Η κατα­στρο­φή στην περιο­χή ήταν το χρο­νι­κό ενός προ­α­ναγ­γελ­θέ­ντος εγκλή­μα­τος. Ήταν απο­τέ­λε­σμα μιας πολι­τι­κής που υπο­βαθ­μί­ζει τη δασο­προ­στα­σία, την πυρό­σβε­ση, που εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί τη γη, που δεν έχει ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό πολι­τι­κής προστασίας.

Να μην περά­σει η προ­σπά­θεια να κρυ­φτούν μέσα στις στά­χτες οι εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και των προηγούμενων.

Να μην περά­σει ο απο­προ­σα­να­το­λι­σμός που απο­δί­δει την κατα­στρο­φή πότε στην “κλι­μα­τι­κή αλλα­γή”, πότε στην “κακιά στιγ­μή”, πότε στην “ατο­μι­κή ευθύ­νη”, για να μεί­νει στο απυ­ρό­βλη­το η εμπρη­στι­κή πολιτική.

Σας καλού­με:

Να διεκ­δι­κή­σου­με την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γέ­ντων, με απο­ζη­μιώ­σεις 100%. Να καλυ­φθούν οι ανά­γκες σε στέ­γα­ση, περί­θαλ­ψη, Υγεία.
Να γίνει απορ­ρύ­παν­ση της περιοχής.
Να παρ­θούν τώρα όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα αντι­πυ­ρι­κής, αντι­πλημ­μυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας συνο­λι­κά για τη χώρα.
Καμιά εμπι­στο­σύ­νη στην κυβέρ­νη­ση. Τα μέτρα — κοροϊ­δία που ανα­κοί­νω­σε δεν επαρ­κούν στο ελά­χι­στο για την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών, για να μπο­ρέ­σουν οι κάτοι­κοι να ξανα­στα­θούν στα πόδια τους. Την ίδια στιγ­μή, δεν έχει πάρει κανέ­να μέτρο για την ουσια­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των αιτιών της καταστροφής.

Σας καλού­με να δεί­ξε­τε δύνα­μη και αντοχή.

Η οργή πρέ­πει να γίνει δύνα­μη αγώ­να και διεκ­δί­κη­σης, για να ικα­νο­ποι­η­θούν οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες. Είναι ελπι­δο­φό­ρο ότι από την πρώ­τη στιγ­μή ήταν εδώ ένα μεγά­λο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης από κάθε γωνιά της χώρας, από εκα­το­ντά­δες σωμα­τεία και φορείς, από απλούς εργα­ζό­με­νους. Σε αυτόν τον αγώ­να το ΚΚΕ θα είναι εδώ, δίπλα σας, όπως ήταν εδώ από την πρώ­τη στιγ­μή της πυρκαγιάς.

Δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με τη σημε­ρι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα, εν έτει 2018 να χάνο­νται άνθρω­ποι από τις φωτιές και τις πλημ­μύ­ρες. Τώρα είναι η στιγ­μή να ανοί­ξει η συζή­τη­ση και να δια­μορ­φω­θεί ένα μεγά­λο κύμα διεκ­δί­κη­σης για την προ­στα­σία της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού, με βάση το επί­πε­δο της επι­στή­μης και της τεχνολογίας.

Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ουν ότι απαι­τεί­ται ένας ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης και οργά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας. Αυτός ο δρό­μος θα έχει στο επί­κε­ντρο όχι τα κέρ­δη των λίγων, αλλά την πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία του λαού και την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο