Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Συγχαρητήρια στον κορυφαίο αθλητή Λευτέρη Πετρούνια

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την κατά­κτη­ση χρυ­σού μεταλ­λί­ου από τον Λ. Πετρού­νια, το Τμή­μα Φυσι­κής Αγώ­γης της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Τέσ­σε­ρις φορές πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης και όγδοη συμ­με­το­χή σε τελι­κό ευρω­παϊ­κού πρω­τα­θλή­μα­τος, τα λένε όλα για τον κορυ­φαίο αθλη­τή Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια, που αν και αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα στον ώμο, στέ­φθη­κε για μια ακό­μη φορά πρω­τα­θλη­τής. Το χρυ­σό ήταν επό­με­νο να έρθει, αφού εκτέ­λε­σε πραγ­μα­τι­κά άψο­γα το πρό­γραμ­μά του. Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια και καλή δύνα­μη για τη συνέ­χεια, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς».

Ιστο­ρία έγρα­ψε ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας κατα­κτώ­ντας το τέταρ­το συνε­χό­με­νο χρυ­σό στους κρίκους

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο