Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Συναγερμός! Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο!

«Συνα­γερ­μό» σημαί­νει το ΚΚΕ για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή και την αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσίας.

Το κάλε­σμα στον λαό για επα­γρύ­πνη­ση και πύκνω­ση των γραμ­μών του αγώ­να, για καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, καμία διευ­κό­λυν­ση στους ιμπε­ρια­λι­στές, για να κλεί­σουν τώρα οι βάσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, απο­τυ­πώ­νε­ται και σε σχε­τι­κή αφί­σα καθώς οι αντα­γω­νι­σμοί στην περιο­χή έχουν χτυ­πή­σει «κόκ­κι­νο» και η εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτούς, με ευθύ­νη των έως σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων, εκθέ­τει τον λαό μας σε τερά­στιους κινδύνους.

Ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 70 χρό­νια από την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο