Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ οι υπουργοί να διώκονται όπως όλοι οι πολίτες

Σε σχό­λιο το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την αντι­πα­ρά­θε­ση σχε­τι­κά με την δικα­στι­κή από­φα­ση για τον Νίκο Παπ­πά αναφέρει:

«Το ΚΚΕ επι­μέ­νει ότι η βασι­κή πολι­τι­κή ευθύ­νη του κύριου Παπ­πά και της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το ότι δια­τή­ρη­σαν κι ενί­σχυ­σαν τον έλεγ­χο των ΜΜΕ από τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, απ’ τον οποίο απορ­ρέ­ουν και οι σχέ­σεις δια­πλο­κής όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερνήσεων.

Από κει και πέρα η σημε­ρι­νή δήλω­ση του κυρί­ου Τσί­πρα ότι “πολι­τι­κοί οφεί­λουν να διώ­κο­νται απ’ τον φυσι­κό τους δικα­στή κι όχι απ’ τις εκά­στο­τε κυβερ­νη­τι­κές πλειο­ψη­φί­ες”, συνι­στά απί­στευ­το θρά­σος και υπο­κρι­σία. Για­τί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ‑μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ- που στην πρό­σφα­τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση απέρ­ρι­ψε, όπως κάνει συνή­θως, την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για πλή­ρη κατάρ­γη­ση του άρθρου 86 του Συντάγ­μα­τος, ώστε οι υπουρ­γοί να διώ­κο­νται όπως όλοι οι πολί­τες και αυτή η δίω­ξη να μην εξαρ­τά­ται απ’ την εκά­στο­τε κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία. Προ­φα­νώς, για­τί όλοι τους θέλουν να αξιο­ποιούν τέτοιου είδους δια­τά­ξεις για πολι­τι­κές σκοπιμότητες.»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο