Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σχόλιο για την συνέντευξη Μητσοτάκη στον ρ/σ «ΣΚΑΪ»

Σε σχό­λιό του για την σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού, Κ. Μητσο­τά­κη, στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «ΣΚΑΪ», το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Το “άγχος” και το κρι­τή­ριο των απο­φά­σε­ων του κ. Μητσο­τά­κη δεν είναι γενι­κά η “στα­θε­ρό­τη­τα”, αλλά η στα­θε­ρό­τη­τα της σημε­ρι­νής πολι­τι­κής που για το λαό σημαί­νει αστά­θεια, ανα­σφά­λεια και νέα βάρη.

Γι’ αυτό το λόγο και η ανα­μέ­τρη­ση με αυτήν την στρα­τη­γι­κή, την οποία με επι­μέ­ρους δια­φο­ρές υπη­ρε­τούν και τα άλλα κόμ­μα­τα, είναι καθη­με­ρι­νή και συνε­χής και στις εκλο­γές ‑όπο­τε κι αν γίνουν- πρέ­πει να εκφρα­στεί με ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ.

Άλλω­στε και η χθε­σι­νή συζή­τη­ση στη Βου­λή ανέ­δει­ξε ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμ­μα που δίνει πραγ­μα­τι­κές απα­ντή­σεις στα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα για το λαό».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο