Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σχόλιο για τις συλλήψεις και την εργοδοτική τρομοκρατία στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»

Σε σχό­λιο της η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ για τις συλ­λή­ψεις και την αστυ­νο­μο­κρα­τία στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» σημειώνει:

«Με ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις και συλ­λή­ψεις συν­δι­κα­λι­στών συμπλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα το παζλ στην προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης των απερ­γών της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ.

Μέχρι και τον άθλιο νόμο 330/1976 επι­στρά­τευ­σε η εισαγ­γε­λέ­ας για να υπε­ρα­σπί­σει το κατο­χυ­ρω­μέ­νο από το αστι­κό δίκαιο “δικαί­ω­μα” της εργο­δο­σί­ας στην απεργοσπασία.

Η κυβέρ­νη­ση έχει στο ακέ­ραιο την πολι­τι­κή ευθύ­νη για το κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας που προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν στους απεργούς.

Είναι άκρως υπο­κρι­τι­κό το ενδια­φέ­ρον του ΣΥΡΙΖΑ για το δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων στην απερ­γία αφού όσο ήταν κυβέρ­νη­ση όχι μόνο δεν κατήρ­γη­σε τις άθλιες δια­τά­ξεις του εν λόγω νόμου αλλά τον απο­γεί­ω­σε με το τερα­τούρ­γη­μα Αχτσιό­γλου που έθε­σε ακό­μα πιο αυστη­ρά πλαί­σια στην κήρυ­ξη απερ­γί­ας και παράλ­λη­λα έβα­λε ταφό­πλα­κα στις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Ένα νόμο που κορυ­φαία στε­λέ­χη και σημε­ρι­νοί υπουρ­γοί της ΝΔ έτρε­χαν να τον ψηφί­σουν με δύο χέρια!

Απαι­τού­με να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι άμε­σα οι συλ­λη­φθέ­ντες συν­δι­κα­λι­στές και να απο­χω­ρή­σουν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έξω από το εργοστάσιο. 

Να παρ­θούν πίσω τώρα οι απο­λύ­σεις και να υπο­γρα­φεί συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση όπως διεκ­δι­κούν οι εργαζόμενοι.

Υ.Γ. Είναι σαφές ότι η λεγό­με­νη “πρό­ο­δος” για την οποία κοκο­ρο­μα­χούν τα αστι­κά κόμ­μα­τα γυρί­ζει τους εργα­ζό­με­νους δεκα­ε­τί­ες πίσω. Αφού δεν κατα­φε­ρε κανέ­νας τους να ξεμπερ­δέ­ψει με τους εργα­τι­κούς αγώ­νες, τώρα ψάχνουν σανί­δα σωτη­ρί­ας σε νόμους τύπου Λάσκα­ρη που επι­δί­ω­καν να καταρ­γή­σουν την ταξι­κή πάλη. Λογα­ριά­ζουν για ακό­μη μια φορά χωρίς τους εργά­τες και την αλλη­λεγ­γύη τους».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο