Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σχόλιο με αφορμή την τρομαχτική προσέγγιση του “Εξπρές Σκοπελίτης” στο λιμάνι της Σχοινούσας

Για τις τρο­μα­χτι­κές και επι­κίν­δυ­νες προ­σεγ­γί­σεις των πλοί­ων στα μικρά νησιά δεν ευθύ­νο­νται τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, άλλα η έλλει­ψη σύγ­χρο­νων και ασφα­λών λιμε­νι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, υπο­γραμ­μί­ζει, σε ανα­κοί­νω­σή της η Κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή Αιγαί­ου του ΚΚΕ.

Σημειώ­νει πως το περι­στα­τι­κό του «Εξπρές Σκο­πε­λί­της» στη Σχοι­νού­σα δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο και επι­ση­μαί­νει ότι «δεκά­δες μικρά νησιά μένουν για μέρες απο­κλει­σμέ­να και απο­κομ­μέ­να ακό­μα και από τα διπλα­νά νησιά» με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων για­τί έχουν αφή­σει τα νησιά χωρίς τις απα­ραί­τη­τες υπο­δο­μές ενώ επι­τρέ­πουν στους εφο­πλι­στές να δρο­μο­λο­γούν στις λεγό­με­νες άγο­νες γραμ­μές γερα­σμέ­να πλοία.

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Ήταν κυριο­λε­κτι­κά τρο­μα­χτι­κή η προ­σέγ­γι­ση που έκα­νε, σε συν­θή­κες κακο­και­ρί­ας, το πλοίο “Εξπρές Σκο­πε­λί­της” στο λιμά­νι της Σχοι­νού­σας και η απο­βί­βα­ση ενός μέρους των επι­βα­τών, που ήρθε πρό­σφα­τα στη δημο­σιό­τη­τα (26/11/2021). Από καθα­ρή τύχη δεν υπήρ­ξαν τραυ­μα­τι­σμοί και θύματα.

Δυστυ­χώς, αυτό το περι­στα­τι­κό δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο. Ανά­λο­γο συμ­βάν συνέ­βη και τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της (7/12/2021), καθώς το “Blue Star Naxos ” προ­σπά­θη­σε να δέσει με θυελ­λώ­δεις ανέ­μους στο λιμά­νι της Δονούσας.

Πολύ συχνά οι νησιώ­τες και ιδιαί­τε­ρα οι κάτοι­κοι των πιο μικρών νησιών του Αιγαί­ου, καθώς και όσοι εργά­ζο­νται στα πλοία, αντι­με­τω­πί­ζουν, κατά τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο, μεγά­λη ταλαι­πω­ρία κι επι­κίν­δυ­νες κατα­στά­σεις, προ­κει­μέ­νου να κατα­φέ­ρουν να μετα­κι­νη­θούν από και προς το νησί τους, ακό­μα και για επεί­γου­σες ανά­γκες, π.χ. τις ιατρικές.

Δεκά­δες μικρά νησιά μένουν για μέρες απο­κλει­σμέ­να και απο­κομ­μέ­να ακό­μα και από τα διπλα­νά νησιά, αφού τα δρο­μο­λό­για των ακτο­πλοϊ­κών γραμ­μών σπα­νί­ζουν (είναι ένα ή δύο την βδο­μά­δα) και τα οποία σε συν­θή­κες κακο­και­ρί­ας είτε δεν μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν είτε ‑εάν πραγ­μα­το­ποι­η­θούν- οι επι­βά­τες και εργα­ζό­με­νοι στα πλοία θα υπο­στούν σκλη­ρή δοκι­μα­σία με μεγά­λους κινδύνους.

Έχουν τερά­στιες ευθύ­νες όλες οι κυβερ­νή­σεις ‑και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και οι προη­γού­με­νες των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- για­τί έχουν αφή­σει τα νησιά χωρίς τις απα­ραί­τη­τες υπο­δο­μές, χωρίς ασφα­λείς και σύγ­χρο­νες λιμε­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις, ενώ επι­τρέ­πουν στους εφο­πλι­στές να δρο­μο­λο­γούν στις λεγό­με­νες άγο­νες γραμ­μές γερα­σμέ­να πλοία, τα οποία έπρε­πε να έχουν απο­συρ­θεί εδώ και χρό­νια. Επί­σης ευθύ­νο­νται για τις υπέ­ρο­γκες αυξή­σεις των εισι­τη­ρί­ων και των ναύλων.

Απο­δει­κνύ­ε­ται συνε­χώς ότι είναι απα­ρά­δε­κτη κι επι­κίν­δυ­νη για τους νησιώ­τες η πολι­τι­κή που έχει ως κρι­τή­ριο τη δια­σφά­λι­ση των κερ­δών και των προ­κλη­τι­κών προ­νο­μί­ων και φορο­α­παλ­λα­γών των εφοπλιστών.

Σήμε­ρα υπάρ­χουν όλες οι δυνα­τό­τη­τες και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να απο­κτή­σουν τόσο τα μικρά, όσο και τα μεγά­λα νησιά, σύγ­χρο­νες ασφα­λείς συχνές συγκοι­νω­νί­ες, τόσο μετα­ξύ τους, όσο και με την ηπει­ρω­τι­κή χώρα, με φθη­νό εισι­τή­ριο για τους κατοί­κους και τους επι­σκέ­πτες των νησιών και με γεν­ναί­ες εκπτώ­σεις για τις ευπα­θείς ομά­δες, για όσους χρειά­ζο­νται να μετα­κι­νη­θούν για λόγους υγείας.

Το ΚΚΕ με ευθύ­νη στέ­κε­ται δίπλα στους κάτοι­κους των μικρών νησιών που δοκι­μά­ζο­νται σκλη­ρά από μεγά­λες ελλεί­ψεις κρί­σι­μων και ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών στη συγκοι­νω­νία, από τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε εξο­πλι­σμό και σε ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό στα σχο­λεία, στα κέντρα υγεί­ας, από τη μεγά­λη ακρί­βεια στα καύ­σι­μα, στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και σε βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα Το ΚΚΕ στα­θε­ρά διεκ­δι­κεί μέσα και έξω από τη βου­λή την επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των τους».

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο