Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ταξίδι στην Ισπανία οι πρωτοπόροι της άμιλλας — Σε ποια σημαντικά ιστορικά μέρη ξεναγήθηκαν

Σε ιστο­ρι­κά μέρη και αξιο­θέ­α­τα ξενα­γού­νται οι πρω­το­πό­ροι της άμιλ­λας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ Νοέμ­βρης — Δεκέμ­βρης του 2021 που βρί­σκο­νται στην Μαδρίτη.

Την Παρα­σκευή το από­γευ­μα ξενα­γή­θη­καν από σύντρο­φο από το ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας στο κέντρο της πόλης και σε συγκε­κρι­μέ­να αξιο­θέ­α­τα που σχε­τί­ζο­νται με την ιστο­ρία του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος και ιδιαί­τε­ρα την πάλη κατά την περί­ο­δο της υπε­ρά­σπι­σης της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας και την περί­ο­δο του εμφύ­λιου πολέ­μου και της πάλης κατά του φασισμού.

Πρώ­τος σταθ­μός ήταν το Εθνι­κό Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης «Βασί­λισ­σας Σοφί­ας», όπως λέγε­ται στην περιο­χή Ατό­τσα. Εκεί ιδιαί­τε­ρα ξενα­γή­θη­καν στην αίθου­σα που περι­λαμ­βά­νει έργα του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φου Πάμπλο Πικά­σο και τη φημι­σμέ­νη Γκερ­νί­κα, που απο­τυ­πώ­νει τη θηριω­δία του φασι­σμού, των δυνά­με­ων του Φράν­κο και των ναζί που βομ­βάρ­δι­σαν τη θρυ­λι­κή ομώ­νυ­μη πόλη στα βόρεια της Ισπα­νί­ας στις 26 Απρί­λη 1937. Το μου­σείο στο κτί­ριο του Ιτα­λού αρχι­τέ­κτο­να Φρ. Σαμπα­τί­νι (πρώ­ην γενι­κό νοσο­κο­μείο) φιλο­ξε­νεί μια ολό­κλη­ρη πτέ­ρυ­γα με τη λαϊ­κή τέχνη την περί­ο­δο της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας και της κυβέρ­νη­σης του λαϊ­κού μετώ­που, που αντι­με­τώ­πι­σε το πρα­ξι­κό­πη­μα του στρα­τη­γού Φρ. Φράν­κο στις 18 Ιού­λη του 1936 (5 μήνες μόλις μετά την εγκα­θί­δρυ­σή της) ημε­ρο­μη­νία που απο­τε­λεί την τυπι­κή έναρ­ξη του Ισπα­νι­κού εμφύλιου.

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έγι­νε στο περί­πτε­ρο της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας στη μεγά­λη διε­θνή έκθε­ση του Παρι­σιού το 1937, που επι­με­λή­θη­κε ο σπου­δαί­ος εικα­στι­κός καλ­λι­τέ­χνης Ζοζέπ Ρενό που χρη­σί­μευ­σε για να προ­βλη­θούν τα εγκλή­μα­τα του Φράν­κο και των συμ­μά­χων του Γερ­μα­νών και Ιτα­λών φασι­στών. Εκεί πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε η Γκερ­νί­κα του Πικά­σο, ενώ εκφρά­στη­κε και η σύγ­χρο­νη τέχνη από πολ­λούς καλ­λι­τέ­χνες που προ­σέγ­γι­σαν τις κομ­μου­νι­στι­κές ιδέ­ες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό το έργο «ο ισπα­νι­κός λαός έχει ένα δρό­μο που οδη­γεί στο κόκ­κι­νο αστέ­ρι» του σπου­δαί­ου γλύ­πτη Αλμπέρ­το Σάν­τσες, που ήταν στην είσο­δο του περι­πτέ­ρου στο Παρί­σι. Μια σύν­θε­ση 18 μέτρων με το κόκ­κι­νο αστέ­ρι στην κορυ­φή, που αντί­γρα­φό του βρί­σκε­ται μπρο­στά από την είσο­δο του μου­σεί­ου που έγι­νε η επί­σκε­ψη (η τύχη του πρω­τό­τυ­που έργου αγνο­εί­ται). Στο σημείο αυτό, κάτω από το σπου­δαίο αυτό έργο, οι πρω­το­πό­ροι σύντρο­φοι έβγα­λαν μια ανα­μνη­στι­κή φωτο­γρα­φία και με μεγά­λο ενθου­σια­σμό ύψω­σαν τη σημαία του ΚΚΕ, και φώνα­ξαν το σύν­θη­μα «ένας αιώ­νας αγώ­νες και θυσία, το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», προ­κα­λώ­ντας την προ­σο­χή εκα­το­ντά­δων θαμώ­νων στα γύρω μαγαζιά.

Η επό­με­νη στά­ση έγι­νε κοντά στο Μου­σείο, στο Μνη­μείο για τους δικη­γό­ρους της Ατό­τσα, προς τιμήν των 5 δολο­φο­νη­μέ­νων κομ­μου­νι­στών αγω­νι­στών, 3 δικη­γό­ρων, ενός συν­δι­κα­λι­στή και ενός φοι­τη­τή που έπε­σαν νεκροί στις 24 Γενά­ρη του 1977, από επί­θε­ση μέσα στα γρα­φεία των δικη­γό­ρων εργα­το­λό­γων των Εργα­τι­κών Επι­τρο­πών της συν­δι­κα­λι­στι­κής έκφρα­σης του ΚΚ Ισπα­νί­ας (που τότε είχαν ταξι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό) από φασι­στι­κή ομά­δα που δρού­σε με την κάλυ­ψη του κρά­τους, 1 χρό­νο μετά το θάνα­το του Φράν­κο και ενώ οι φασί­στες είχαν ενδυ­θεί τον μαν­δύα των «δημο­κρα­τών». Το μνη­μείο αυτό που είναι ανα­πα­ρά­στα­ση πίνα­κα του Χουάν Χενο­βές «το αγκά­λια­σμα» στην πλα­κέ­τα που το εξη­γεί στο κοι­νό, προ­λο­γί­ζε­ται από τη φρά­ση του Γάλ­λου κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Πωλ Ελιάρ: «ακό­μα και όταν η φωνή σου αδυ­να­τί­ζει να ξέρεις ότι δεν χάνε­ται». Η κηδεία των 5 αυτών αγω­νι­στών μετα­τρά­πη­κε σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα συλ­λα­λη­τή­ρια που έχουν γίνει στη Μαδρί­τη, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται και σε φωτο­γρα­φί­ες της επο­χής που μας έδει­ξε ο σύντρο­φος που έκα­νε την ξενάγηση.

Ακρι­βώς απέ­να­ντι από το μνη­μείο αυτό βρί­σκε­ται το θέα­τρο Monumental στο οποίο έγι­ναν πολ­λές εκδη­λώ­σεις των κομ­μου­νι­στών, όπου εκεί ο γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚ Ισπα­νί­ας Χοσέ Ντιάς επι­στρέ­φο­ντας από το Συνέ­δριο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς ανα­κοί­νω­σε το 1935 την τακτι­κή του αντι­φα­σι­στι­κού Λαϊ­κού Μετώ­που. Εκεί επί­σης ο πρω­το­πό­ρος συν­θέ­της Σερ­γέι Προ­κό­πιεφ έδω­σε την ίδια χρο­νιά μεγά­λη συναυ­λία. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι την περί­ο­δο της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας, προς τιμήν της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης για τη διε­θνι­στι­κή της αλλη­λεγ­γύη, με τις διε­θνείς Ταξιαρ­χί­ες και όλη την υλι­κο­τε­χνι­κή βοή­θεια που πρό­σφε­ρε, κεντρι­κή λεω­φό­ρος της Μαδρί­της Gran Via είχε ονο­μα­στεί Λεω­φό­ρος Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Η ξενά­γη­ση συνε­χί­στη­κε στην Πλα­τεία Αγί­ας Άννας όπου δεσπό­ζει το άγαλ­μα του κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Φεντε­ρί­κο Γκαρ­σία Λόρ­κα με το χαρα­κτη­ρι­στι­κό περι­στέ­ρι στα χέρια. Ο Λόρ­κα ήταν ουσια­στι­κά το πρώ­το θύμα του φασι­σμού ένα χρό­νο πριν το πρα­ξι­κό­πη­μα του Φράν­κο. Η περιο­χή αυτή ήταν γνω­στό πολι­τι­στι­κό κέντρο της περιό­δου της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας, όπου συνα­ντιό­νταν οι δια­νο­ού­με­νοι, οι καλ­λι­τέ­χνες και οι προ­ο­δευ­τι­κοί δημο­σιο­γρά­φοι, όπου βρί­σκο­νται πολ­λά θέα­τρα, όπως το διά­ση­μο θέα­τρο Καλντερόν.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η σορός του Λόρ­κα δεν βρέ­θη­κε ως τώρα καθώς οι φασί­στες εικά­ζε­ται ότι τον έρι­ξαν σε κάποιο μαζι­κό τάφο μαζί με άλλους αγω­νι­στές. Με βάση έρευ­νες ιστο­ρι­κών υπο­λο­γί­ζε­ται ότι πάνω από 100.000 αγω­νι­στές δολο­φο­νή­θη­καν και πετά­χτη­καν σε μαζι­κούς τάφους της περί­ο­δο της υπερ­σα­ρα­ντά­χρο­νης δικτα­το­ρί­ας του Φράν­κο κάνο­ντας την Ισπα­νία μια από τις χώρες με τους περισ­σό­τε­ρους νεκρούς σε μαζι­κούς τάφους. Επί­σης, ενδει­κτι­κό της φρι­κα­λε­ό­τη­τας των φασι­στών είναι το γεγο­νός ότι σε πολ­λές περι­πτώ­σεις το χώμα αυτών των κοι­νο­τα­φί­ων, μαζί με τις σορούς των αγω­νι­στών χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από το δικτα­το­ρι­κό αστι­κό κρά­τος για …έργα οδο­ποι­ί­ας, προ­κει­μέ­νου να χαθούν τα ίχνη αυτής της βαρ­βα­ρό­τη­τας που βίω­σε ο ισπα­νι­κός λαός.

Αναδρομή στην ηρωική μάχη του Μπρουνέτε

Το Σάβ­βα­το η ξενά­γη­ση συνε­χί­στη­κε στην περιο­χή Μπρου­νέ­τε λίγο έξω από τη Μαδρί­τη όπου ήταν μεγά­λο πεδίο μαχών την περί­ο­δο του Ισπα­νι­κού Εμφύ­λιου και όπου έδρα­σαν οι Διε­θνείς Ταξιαρ­χί­ες. Εκεί, μέλη του Συλ­λό­γου Φίλων των Διε­θνών Ταξιαρ­χιών έδω­σαν το πλαί­σιο των ιστο­ρι­κών γεγονότων.

Με μια ανα­δρο­μή στη ματω­μέ­νη ιστο­ρία μιας σημα­ντι­κής μάχης του αγώ­να του ισπα­νι­κού λαού και των Διε­θνών Ταξιαρ­χιών στην περιο­χή Μπρου­νέ­τε συνε­χί­στη­καν οι ξενα­γή­σεις για τους πρω­το­πό­ρους συντρό­φους της άμιλ­λας που βρέ­θη­καν στην Ισπα­νία. Αυτό έγι­νε στο πλαί­σιο της 14ης πεζο­πο­ρί­ας για την 85η επέ­τειο της μάχης που διορ­γά­νω­σε η Ένω­ση Φίλων των Διε­θνών Ταξιαρχιών.

Η περιο­χή ανά­με­σα λόφο Ρομα­νί­γιος στα όρια του Μπρου­νέ­τε κοντά στον ποτα­μό Γκουα­δα­ρά­μα ήταν το πεδίο που οι δυνά­μεις του λαϊ­κού δημο­κρα­τι­κού στρα­τού μαζί με δύο ταξιαρ­χί­ες διε­θνι­στών από τις 5 έως τις 26 Ιού­λη του 1937 έδω­σαν σκλη­ρή μάχη, σε μια κίνη­ση αντι­πε­ρι­σπα­σμού να κρα­τή­σουν τις φασι­στι­κές δυνά­μεις και να επι­χει­ρή­σουν να τις περι­κυ­κλώ­σουν, προ­κει­μέ­νου να μειώ­σουν την πίε­ση που δέχο­νταν οι δυνά­μεις τους στον βορ­ρά από τους φασί­στες και να ανα­κό­ψουν την διείσ­δυ­ση τους στη Μαδρίτη.

Στο πεδίο, περί­που 10.000 τ.χλμ, συγκρού­στη­καν η 11η μεραρ­χία των δυνά­με­ων του Φράν­κο, με τις 13η και 15η ταξιαρ­χί­ες που συνα­πο­τε­λού­σαν την 15η μεραρ­χία των ΔΤ, που είχε επι­κε­φα­λής τον Γιά­νος Γκά­λι­στς, στρα­τιω­τι­κό με ουγ­γρι­κή κατα­γω­γή, που είχε πολι­το­γρα­φη­θεί σοβιετικός.

Στην αρχι­κή φάση της μάχης 8–9 Ιού­λη οι δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις είχαν κάποιες κατα­λή­ψεις περιο­χών και χωριών της περιο­χής με τους λόχους Βάι­λεμ, Τσα­πά­γεφ και Μάρ­ψο να πρω­τα­γω­νι­στούν, ωστό­σο η τερά­στια υπε­ρο­χή των φασι­στών σε αερο­πο­ρι­κές δυνά­μεις, στοι­χεία πυρο­βο­λι­κού και πολε­μο­φό­δια ήταν καθο­ρι­στι­κή για να οδη­γή­σει τις δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις σε υπο­χώ­ρη­ση. Έτσι στα­δια­κά οι φασι­στι­κές δυνά­μεις με τη στή­ρι­ξη της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας και της Ιτα­λί­ας κατά­φε­ραν να κατα­βά­λουν τις λαϊ­κές δυνά­μεις που έμει­ναν από εφεδρείες.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι πάνω από 40.000 ήταν συνο­λι­κά οι νεκροί, τραυ­μα­τί­ες στην 20ήμερη μάχη και από τους δύο στρα­τούς με τους 23.000 να είναι από την πλευ­ρά του λαϊ­κού στρατού.

Όπως ενη­μέ­ρω­σαν οι εκπρό­σω­ποι της Ένω­σης Φίλων ΔΤ και της ομά­δας «ιστο­ρι­κή μνή­μη» της μάχης του Μπρου­νέ­τε, κατα­βάλ­λε­ται κάθε χρό­νο προ­σπά­θεια να γίνε­ται η πεζο­πο­ρία την περί­ο­δο της επε­τεί­ου της μάχης. Εξέ­φρα­σαν ιδιαί­τε­ρο ενθου­σια­σμό που τα μέλη του ΚΚΕ τους συνό­δευ­σαν στη φετι­νή διορ­γά­νω­ση, όντας η πολυ­πλη­θέ­στε­ρη αντι­προ­σω­πεία που συμ­με­τά­σχει ποτέ. Συμ­με­τεί­χαν επί­σης Ισπα­νοί φίλοι της Ένω­σης καθώς και 2 Αμε­ρι­κα­νοί και ένας Ιταλός.

Στη δια­δρο­μή των 5 περί­που χιλιο­μέ­τρων πεζο­πο­ρί­ας σε μονο­πά­τι που οδη­γού­σε σε σημεία των μαχών γινό­ταν εξι­στό­ρη­ση των γεγο­νό­των και του συσχε­τι­σμού των δυνά­με­ων. Ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση δόθη­κε και στην προ­σφο­ρά της υγειο­νο­μι­κής υπη­ρε­σί­ας των λαϊ­κών δυνά­με­ων που θεω­ρεί­ται ότι βρι­σκό­ταν στην περιο­χή γύρω από το ποτά­μι, όπου έβρι­σκαν περί­θαλ­ψη οι τραυ­μα­τί­ες και υπο­λο­γί­ζε­ται ότι συνέ­δρα­μαν γύρω στους 200 για­τρούς και νοσηλευτές.

Μάλι­στα ειπώ­θη­κε ότι τα τελευ­ταία χρό­νια με την Ένω­ση έχουν έρθει σε επα­φή γύρω στις 500 οικο­γέ­νειες ανα­ζη­τώ­ντας είτε τα λεί­ψα­να είτε άλλα στοι­χεία για συγ­γε­νείς τους που ήταν στην μάχη του Μπρουνέτε.

Μετά την ηρω­ι­κή μάχη της Μπρου­νέ­τε στα τέλη του 1937, στο πλαί­σιο της 13ης μεραρ­χί­ας της 15ης ταξιαρ­χί­ας των ΔΤ δημιουρ­γή­θη­κε ο λόχος «Νίκος Ζαχα­ριά­δης» από τους Έλλη­νες συντρό­φους μαχη­τές που αγω­νί­στη­καν στο πλευ­ρό του λαϊ­κού στρα­τού στον Ισπα­νι­κό Εμφύλιο.

Η περι­ή­γη­ση στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στα ερεί­πια ενός τοι­χί­ου που έχει δια­τη­ρη­θεί και απο­τε­λού­σε μια από τις οχυ­ρώ­σεις του λαϊ­κού στρα­τού, με τα σημεία όπου φαί­νο­νται οι πολε­μί­στρες. Ωστό­σο όπως σημεί­ω­σαν οι εκπρό­σω­ποι της Ένω­σης Φίλων είναι εμφα­νής σε όλη την Ισπα­νία και στην περιο­χή της Μαδρί­της η εμφα­νής απου­σία μνη­μεί­ων για τον αγώ­να του λαϊ­κού στρα­τού, που η αστι­κή τάξη θέλει να ρίξει στη λήθη της ιστο­ρί­ας. Την ίδια στιγ­μή στο κέντρο της Μαδρί­της υπάρ­χουν δύο μεγά­λα μνη­μεία των φασιστών.

Η ξενά­γη­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε μέσα σε κλί­μα αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης με τα μέλη του ΚΚΕ να δίνουν τον τόνο με αντάρ­τι­κα τρα­γού­δια και συν­θή­μα­τα, με τους Ισπα­νούς και τους άλλους συμ­με­τέ­χο­ντες να ακο­λου­θούν. «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», «Αλλη­λεγ­γύη στην πάλη των λαών, κάτω η νέα τάξη των ιμπε­ρια­λι­στών» ήταν τα συν­θή­μα­τα που δόνη­σαν την ατμό­σφαι­ρα, δίνο­ντας υπό­σχε­ση για συνέ­χι­ση του ανυ­πο­χώ­ρη­του αγώνα.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο