Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Τα «απάτητα βουνά» είναι ήδη πατημένα από τους ομίλους με βάση τους νόμους όλων των κυβερνήσεων

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για τα «απά­τη­τα βου­νά»:

«Τα “απά­τη­τα” βου­νά είναι ήδη πατη­μέ­να από τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, με βάση τους νόμους και τις κυβερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, που υλο­ποιούν τη στρα­τη­γι­κή της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” της EE.

 

Οι νέες εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ περί “απά­τη­των βου­νών” συνι­στούν προ­σπά­θεια από­κρυ­ψης της εξε­λισ­σό­με­νης ληστρι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κατα­στρο­φής των δασών και των ορει­νών όγκων της Ελλά­δας, που η πλειο­ψη­φία τους είτε έχει ήδη κατα­λη­φθεί ή υπάρ­χει επι­δί­ω­ξη κατά­λη­ψης από πάρ­κα ανε­μο­γεν­νη­τριών, φωτο­βολ­ταϊ­κών, από ομί­λους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον του­ρι­σμό και την αγρο­δια­τρο­φή, με τα κατα­στρο­φι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για το περι­βάλ­λον, τον λαό που πλη­ρώ­νει πανά­κρι­βα την “πρά­σι­νη ενέρ­γεια”, για την πανί­δα και τη χλω­ρί­δα, το έδα­φος και τα νερά.

Αφο­ρούν πολύ μικρό­τε­ρες εκτά­σεις σε σχέ­ση με το σύνο­λο των ορει­νών όγκων στους οποί­ους ανα­φέ­ρε­ται (από 5–10% κατά μέσο όρο).

Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην οργά­νω­ση των αγώ­νων του λαού για ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­στα­σία και δια­χεί­ρι­ση του περι­βάλ­λο­ντος με γνώ­μο­να το σύνο­λο των λαϊ­κών ανα­γκών που σήμε­ρα θυσιά­ζο­νται στο βωμό του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο