Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Τα γεγονότα στη Λευκορωσία συνδέονται με επέμβαση ΕΕ, ΝΑΤΟ-ΗΠΑ

Σε ανα­κοί­νω­ση για τις εξε­λί­ξεις στη Λευ­κο­ρω­σία το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Τα γεγο­νό­τα στη Λευ­κο­ρω­σία συν­δέ­ο­νται με την επέμ­βα­ση της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στις εξε­λί­ξεις και είναι απο­τέ­λε­σμα του σφο­δρού αντα­γω­νι­σμού αυτών των δυνά­με­ων με τη Ρωσία για τον έλεγ­χο των αγο­ρών, των πρώ­των υλών και των δικτύ­ων μετα­φο­ράς της χώρας, καθώς και για γεω­πο­λι­τι­κά στη­ρίγ­μα­τα στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ευρασίας.

Είναι γελοίο και ταυ­τό­χρο­να προ­κλη­τι­κό το γεγο­νός πως, ως προ­πο­μπός των παρεμ­βά­σε­ων της ΕΕ και των ΗΠΑ, δήθεν υπέρ της “ελευ­θε­ρί­ας” και “δημο­κρα­τί­ας”, έχουν “επι­στρα­τευ­θεί” η Πολω­νία και οι Βαλ­τι­κές χώρες της ΕΕ, στις οποί­ες σημειώ­νο­νται κατά­φω­ρες παρα­βιά­σεις των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών, όπως είναι οι δίκες σε βάρος αντι­πο­λι­τευό­με­νων εφη­με­ρί­δων και οι φυλα­κί­σεις κομ­μου­νι­στών, ο περιο­ρι­σμός έως και η απα­γό­ρευ­ση της δρά­σης των ΚΚ.

Φυσι­κά, λύση για το λαό της Λευ­κο­ρω­σί­ας δεν απο­τε­λεί η δια­τή­ρη­ση του σημε­ρι­νού αστι­κού καθε­στώ­τος, που κινεί­ται στα πλαί­σια της αγο­ράς και της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, εγκλω­βι­σμέ­νο στις “μυλό­πε­τρες” των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, όπως έδει­ξε η τελευ­ταία επί­σκε­ψη Πομπέο στη χώρα αυτή. Ούτε ποτέ ο εργα­ζό­με­νος λαός μπο­ρεί και πρέ­πει να υπο­τα­χθεί σε εκκλή­σεις, όπως αυτές του σημε­ρι­νού προ­έ­δρου “να μεί­νει μακρυά από την πολι­τι­κή”. Το ακρι­βώς ανά­πο­δο καλεί­ται να κάνει!

Το ΚΚΕ, κατα­δι­κά­ζο­ντας τις ξένες παρεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Λευ­κο­ρω­σί­ας, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στους κομ­μου­νι­στές και στον εργα­ζό­με­νο λαό της Λευ­κο­ρω­σί­ας και την πεποί­θη­σή του πως αυτός μπο­ρεί και πρέ­πει να οργα­νώ­σει τη δική του αυτο­τε­λή πάλη με κρι­τή­ριο τα συμ­φέ­ρο­ντά του, να απο­κρού­σει τις ξένες επεμ­βά­σεις, να διεκ­δι­κή­σει την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών του, να χαρά­ξει τον δρό­μο για το σοσια­λι­σμό, που απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή εναλ­λα­κτι­κή λύση στα αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­στι­κού δρό­μου ανάπτυξης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο