Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

«Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης και μεί­ω­σης των τιμών, για άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία λιγνι­τι­κών μονά­δων, για κατάρ­γη­ση των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων ενέρ­γειας και ρύπων, για από­συρ­ση από τις κυρώ­σεις προς τη Ρωσία, είναι σήμε­ρα ακό­μη περισ­σό­τε­ρο ανα­γκαί­ες για τον λαό» επι­ση­μαί­νει σχό­λιο του κόμ­μα­τος για την ακρί­βεια στην ενέργεια.

«Απ’ την άλλη μεριά, τόσο τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης όσο και οι προ­τά­σεις των άλλων κομ­μά­των δεν θίγουν στο ελά­χι­στο τις κύριες αιτί­ες της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας, όπως η “απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενερ­γεί­ας”, η πολι­τι­κή “της πρά­σι­νης μετά­βα­σης της ΕΕ” και οι κυρώ­σεις προς τη Ρωσία, που από κοι­νού υλο­ποί­η­σαν και συνε­χί­ζουν να υποστηρίζουν.

Για παρά­δειγ­μα, η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής, που πρέ­πει άμε­σα και χωρίς όρους να καταρ­γη­θεί, είναι μία μόνο πλευ­ρά αυτού του εκρη­κτι­κού “κοκτέιλ” που έχει εκτο­ξεύ­σει τις τιμές στην ενέρ­γεια και ματώ­νει τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά» προ­σθέ­τει το σχό­λιο του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Όσο μένουν στο απυ­ρό­βλη­το αυτές οι αιτί­ες, ο λαός θα συνε­χί­ζει να πλη­ρώ­νει, είτε ως “κατα­να­λω­τής” είτε ως “φορο­λο­γού­με­νος”, αφού οι όποιες απώ­λειες των παρό­χων ενέρ­γειας θα ανα­πλη­ρώ­νο­νται από κρα­τι­κές επιδοτήσεις».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο