Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Τι δεν είπε ο Κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία

Ανα­κοί­νω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ για την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη στην περιοχή.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Η εξι­δα­νι­κευ­μέ­νη εικό­να που προ­σπα­θεί να παρου­σιά­σει η κυβέρ­νη­ση, τσα­λα­κώ­νε­ται από τις συν­θή­κες ζωής, από τη δύσκο­λη καθη­με­ρι­νό­τη­τα που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώματα.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός κατά την επί­σκε­ψή του στο Δήμο Πύδνας — Κολιν­δρού, ανα­φέρ­θη­κε στα βιο­μη­χα­νι­κά πάρ­κα τα οποία όπως είπε μπο­ρούν να ανθί­σουν στην περιο­χή. Μάλι­στα το παρου­σί­α­σε όλο αυτό, σαν κάτι από το οποίο θα έχει όφε­λος ολό­κλη­ρη η περιο­χή, ολό­κλη­ρος ο λαός, ιδιαί­τε­ρα εκεί­νοι που ζουν από τον πρω­το­γε­νή τομέα.

Για άλλη μια φορά γίνε­ται φανε­ρό ότι στα σκα­ριά της, αυτή η κυβέρ­νη­ση, όπως και οι προη­γού­με­νες, απερ­γά­ζε­ται σχέ­δια με τα οποία ωφε­λη­μέ­νοι θα βγουν κάποιοι λίγοι μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τές, οι οποί­οι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να επεν­δύ­σουν στην αγο­ρά γης, την ανέ­γερ­ση ή και επέ­κτα­ση των εγκα­τα­στά­σε­ών τους και μάλι­στα ακό­μα και σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές. Την ίδια ώρα, όμως, οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες θα συνε­χί­σουν να ζουν με τη θηλιά στο λαι­μό, λόγω του μειω­μέ­νου εισο­δή­μα­τός τους, που προ­κύ­πτει από το υψη­λό κόστος παρα­γω­γής, την υψη­λή φορο­λο­γία, τις χαμη­λές τιμές που οι έμπο­ροι παίρ­νουν την παρα­γω­γή τους, τις ελλι­πείς απο­ζη­μιώ­σεις από φυσι­κές κατα­στρο­φές κ.ά.

Μπο­ρεί λοι­πόν να ακού­στη­καν μεγα­λο­στο­μί­ες διά στό­μα­τος πρω­θυ­πουρ­γού για τα βιο­μη­χα­νι­κά πάρ­κα, τις εξα­γω­γές εμπο­ρευ­μά­των και τα κέρ­δη των μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τών, όμως δεν ακού­στη­κε κου­βέ­ντα για τα σοβα­ρά ζητή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, συνο­λι­κά ο λαός της περιοχής.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός δεν είπε κου­βέ­ντα για τους ορυ­ζο­πα­ρα­γω­γούς του Δήμου Πύδνας — Κολιν­δρού, όπου η παρα­γω­γή τους υπέ­στη ολι­κή κατα­στρο­φή λόγω χαλα­ζό­πτω­σης και δεν ξέρουν ούτε πότε, ούτε πώς θα απο­ζη­μιω­θούν. Δεν είπε τίπο­τα για τους ακτι­νι­δο­πα­ρα­γω­γούς του Δήμου Πύδνας — Κολιν­δρού και της υπό­λοι­πης Πιε­ρί­ας, οι οποί­οι είδαν τις τιμές των προ­ϊ­ό­ντων τους να πιά­νουν πάτο, με κίν­δυ­νο να βρε­θούν ακό­μα και χρε­ω­μέ­νοι. Το ίδιο και για τους στα­φυ­λο­πα­ρα­γω­γούς της ποι­κι­λί­ας “CRIMSON”, των οποί­ων η παρα­γω­γή ή αγο­ρά­ζε­ται από τους εμπό­ρους σε επί­σης πολύ χαμη­λές τιμές ή μένει απού­λη­τη με τις όποιες κατα­στρο­φι­κές συνέπειες.

Κατά την επί­σκε­ψή του στην Κατε­ρί­νη, ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε χωρίς ντρο­πή, στα άτο­μα με ειδι­κές ανά­γκες και τον τρό­πο με τον οποίο τους αντι­με­τω­πί­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που δήθεν έχει κοι­νω­νι­κό πρό­σω­πο. Μάλι­στα, στή­θη­κε ολό­κλη­ρο χάπε­νινγκ στη Μέρι­μνα Παι­διού Κατε­ρί­νης, προ­κει­μέ­νου να στη­ρι­χτεί αυτό το επιχείρημα.

Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως είναι τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή. Μια επί­σκε­ψη στα παρα­πήγ­μα­τα που συνε­χί­ζουν να είναι εγκα­τε­στη­μέ­να τα σχο­λεία Ειδι­κής Αγω­γής σε όλη την Πιε­ρία και ο καθέ­νας θα πει­στεί για το αντίθετο.

Καμία ανα­φο­ρά από τον πρω­θυ­πουρ­γό για την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση που υφί­στα­ται όλα αυτά τα χρό­νια η Υγεία, η Παι­δεία, η Πρό­νοια, με τις ανά­λο­γες συνέ­πειες στην Ειδι­κή Αγωγή.

Δεν είπε τίπο­τα για τα ταβά­νια που στά­ζουν σε Ειδι­κό Σχο­λείο της Κατε­ρί­νης όπο­τε βρέ­χει και χρη­σι­μο­ποιού­νται κου­βά­δες για να μην πλημ­μυ­ρί­ζουν οι διάδρομοι.

Δεν είπε τίπο­τα για τις ελλεί­ψεις σε αίθου­σες εκδη­λώ­σε­ων και sensory rooms, ούτε για τα ανε­παρ­κή κλει­στά γυμνα­στή­ρια, τα οποία έχουν ανά­γκη τα παι­διά με Ειδι­κές Ανάγκες.

Δεν είπε τίπο­τα για την κατάρ­γη­ση ολι­γο­με­λών τμη­μά­των, με απο­τέ­λε­σμα στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις να είναι πολύ δύσκο­λο να γίνει μάθη­μα όπως πρέ­πει, ούτε φυσι­κά ανα­φέρ­θη­κε στις πολ­λές και σοβα­ρές ελλεί­ψεις, λόγω υπο­στε­λε­χω­μέ­νου ή σε άλλες περι­πτώ­σεις ανύ­παρ­κτου προ­σω­πι­κού, σε κοι­νω­νι­κούς λει­τουρ­γούς, λογο­θε­ρα­πευ­τές, εργο­θε­ρα­πευ­τές, φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τές, σχο­λι­κούς νοση­λευ­τές και ψυχολόγους.

Η κατά­στα­ση την οποία βιώ­νει ο λαός σήμε­ρα, η αγα­νά­κτη­ση για όλα όσα ζού­με, ήρθε η ώρα να γίνει οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας, που δεν θα εγκλω­βί­ζε­ται σε κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα και δευ­τε­ρεύ­ου­σες αντι­πα­ρα­θέ­σεις μετα­ξύ της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για το ποιος τελι­κά θα εφαρ­μό­σει την ίδια πολι­τι­κή. Δεν αρκεί να φύγει μια κυβέρ­νη­ση για να έρθει μια άλλη που θα συνε­χί­σει στον ίδιο δρό­μο εξυ­πη­ρέ­τη­σης του μεγά­λου κεφαλαίου.

Καμία ανο­χή στη σημε­ρι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα και τους κάθε λογής εκφρα­στές της. Ήρθε η ώρα ο λαός να γρά­ψει το δικό του σενά­ριο. Να βάλου­με τέλος στο σημε­ρι­νό βάρ­βα­ρο δρό­μο, για να ανα­τεί­λει η ελπίδα.

Καμία ανα­μο­νή. Αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού, για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο