Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Το Ισραήλ κλιμακώνει τις δολοφονικές επιθέσεις και την πολεμική αναμέτρηση»

«Το κρά­τος του Ισρα­ήλ που, εδώ και μήνες, συνε­χί­ζει τη σφα­γή του λαού της Παλαι­στί­νης, πρώ­τα απ’ όλα στη Λωρί­δα της Γάζας, αλλά και στα υπό­λοι­πα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το χιλιά­δων αμά­χων και μικρών παι­διών, επι­λέ­γει την κλι­μά­κω­ση της δολο­φο­νι­κής του δρά­σης και της πολε­μι­κής ανα­μέ­τρη­σης» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ και επισημαίνει:

«Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση προ­χώ­ρη­σε σε πυραυ­λι­κό πλήγ­μα ενα­ντί­ον του προ­ξε­νι­κού τμή­μα­τος της ιρα­νι­κής πρε­σβεί­ας στη Δαμα­σκό, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το του­λά­χι­στον 11 ανθρώ­πων. Η απο­τρό­παια και κατα­δι­κα­στέα αυτή πρά­ξη δεν είναι τυχαία. Συν­δέ­ε­ται με το σχε­δια­σμό του Ισρα­ήλ για γενί­κευ­ση της πολε­μι­κής ανα­μέ­τρη­σης στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής και του Περ­σι­κού Κόλ­που, με τις “πλά­τες” των “συμ­μά­χων” του, ΗΠΑ, ΕΕ και βέβαια και της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που ανα­δει­κνύ­ε­ται σε “αχθο­φό­ρο” των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών σε Ουκρα­νία και Μέση Ανα­το­λή, με τη στή­ρι­ξη και των άλλων φιλο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών κομμάτων.

Η εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση του Ισρα­ήλ στρά­φη­κε επι­πλέ­ον ενά­ντια σε κομ­βόι ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στη Γάζα, παρά τις συνεν­νο­ή­σεις που είχαν γίνει με τον στρα­τό του Ισρα­ήλ, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 7 εργα­ζό­με­νοι της ανθρω­πι­στι­κής οργά­νω­σης (υπή­κο­οι Αυστρα­λί­ας, Παλαι­στί­νης, Πολω­νί­ας, Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου και ένα άτο­μο διπλής υπη­κο­ό­τη­τας ΗΠΑ και Καναδά).»

«–Απαι­τού­με τώρα να στα­μα­τή­σει η κυβέρ­νη­ση κάθε στή­ρι­ξη στο κρά­τος του Ισραήλ.

–Να προ­χω­ρή­σει η ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα σύνο­ρα πριν το 67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

–Να απε­γκλω­βι­στεί η χώρα μας από τους εγκλη­μα­τι­κούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και οργα­νώ­σεις» τονί­ζει, κατα­λή­γο­ντας, η ανα­κοί­νω­ση του κόμματος.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο