Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ, το ισχυρότερο Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ευρώπη

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Πολ­λά και ενδια­φέ­ρο­ντα πολι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα μπο­ρεί να βγά­λει κανείς από το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών της 21ης Μάη και ιδιαί­τε­ρα από την σημα­ντι­κή αύξη­ση που κατέ­γρα­ψαν τα ποσο­στά του ΚΚΕ.

Θα αρκε­στού­με στα εξής δύο:

Συμπέ­ρα­σμα 1ο: Σε συν­θή­κες ολο­κλη­ρω­τι­κής κυριαρ­χί­ας του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, όπου ο αντι­κομ­μου­νι­σμός (είτε ωμός και ξεδιά­ντρο­πος, είτε ραφι­να­ρι­σμέ­νος) δια­πο­τί­ζει κάθε πτυ­χή της κοι­νω­νι­κής και πολι­τι­κής ζωής του τόπου, το όρα­μα του σοσια­λι­σμού παρα­μέ­νει ζωντανό.

Η ελπί­δα για μια άλλη, καλύ­τε­ρη κοι­νω­νία, χωρίς τα δεσμά της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, παρα­μέ­νει ζωντανή.

Και αυτό δεν το λέει μόνο το 7,23% της κάλ­πης, αλλά πρω­τί­στως οι εργα­τι­κοί-λαϊ­κοί αγώ­νες που ανα­πτύ­χθη­καν, κάτω από δυσμε­νείς συν­θή­κες, τα τελευ­ταία χρό­νια, οι απερ­γί­ες, οι κινη­το­ποι­ή­σεις στην Cosco, τη ΛΑΡΚΟ, την e‑food, στη Μαλα­μα­τί­να και αλλού.

Συμπέ­ρα­σμα 2ο: Το ΚΚΕ ήταν και παρα­μέ­νει το ισχυ­ρό­τε­ρο, το πιο δρα­στή­ριο, το πιο ζωντα­νό και δυνα­μι­κό κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα της Ευρώ­πης, με πρω­το­πό­ρο ρόλο στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνημα.

Τριά­ντα και πλέ­ον χρό­νια μετά την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, έχο­ντας απω­λέ­σει τα μαρ­ξι­στι­κά-λενι­νι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους, τα άλλο­τε κρα­ταιά ΚΚ της Ιτα­λί­ας, της Γαλ­λί­ας και της Ισπα­νί­ας απο­τε­λούν πλέ­ον «ουρά» του αστι­κού συστή­μα­τος των χωρών τους.

Την ίδια πορεία – δυστυ­χώς – ακο­λου­θεί και το Πορ­το­γα­λι­κό ΚΚ με την πολι­τι­κή στή­ρι­ξης «αριστερών/προοδευτικών κυβερ­νή­σε­ων», που ανα­πό­φευ­κτα οδη­γεί στον αφο­πλι­σμό του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, την απο­γο­ή­τευ­ση και την ενσωμάτωση.

Σε αυτές, λοι­πόν, τις συν­θή­κες, το ΚΚΕ, απο­τε­λεί φάρο ελπί­δας, για τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία, όχι μόνο στην Ελλά­δα, αλλά σε ολό­κλη­ρη την Ευρώπη.

Σε αυτή τη μικρή, αλλά ηρω­ϊ­κή γωνιά της γηραιάς και υπερ­συ­ντη­ρι­κής ηπεί­ρου, η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο συνε­χί­ζει να ανε­μί­ζει περή­φα­να. Και θα συνε­χί­σει να ανε­μί­ζει, σε πεί­σμα των και­ρών και των ταξι­κών εχθρών…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και το Τελ Αβίβ και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων στις Διπλωματικές Σπουδές (Etudes Diplomatiques) και την Δημόσια Διοίκηση (Public Policy).
Είναι αρχισυντάκτης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ατέχνως» στο οποίο αρθρογραφεί από το 2015. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του αγγλόφωνου ενημερωτικού ιστότοπου «In Defense of Communism» ενώ άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Ναι, αλλά ο Στάλιν» και «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης», που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Ατέχνως.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο