Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Το κρίσιμο στις ευρωεκλογές δεν είναι να επιλέξουμε «εκπροσώπους» αυτής της πολιτικής, αλλά όσους την αντιμάχονται

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυρ. Μητσο­τά­κη, σε τηλε­ο­πτι­κό σταθμό:

«Ο κύριος Μητσο­τά­κης είπε ότι δεν τον ενδια­φέ­ρει να εκπρο­σω­πή­σει την Ευρώ­πη στην Ελλά­δα, αλλά την Ελλά­δα στην Ευρώ­πη. Αυτό που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όμως, εκπρο­σω­πεί είναι την πολι­τι­κή της ΕΕ και τα συμ­φέ­ρο­ντα του εγχώ­ριου κεφα­λαί­ου, από όπου απορ­ρέ­ουν όλα τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού, από την ακρί­βεια και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας και της Παι­δεί­ας, μέχρι το έγκλη­μα των Τεμπών και τη συγκά­λυ­ψή του.

Συνε­πώς, το κρί­σι­μο στις ευρω­ε­κλο­γές δεν είναι να επι­λέ­ξου­με “εκπρο­σώ­πους” αυτής της πολι­τι­κής, οι οποί­οι βρί­σκο­νται και σε όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, αλλά όσους την αντι­μά­χο­νται και θα εκπρο­σω­πή­σουν γνή­σια και μαχη­τι­κά τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, με ακό­μα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ».

(Πηγή: 902)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο