Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: το κρατικό δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων” έχει τη βούλα του Συντάγματος και του ευρωπαϊκού δικαίου

«Η πρό­σφα­τη από­φα­ση του ΣτΕ, σχε­τι­κά με το αίτη­μα ενη­μέ­ρω­σης του κ. Ανδρου­λά­κη, έκρι­νε ως αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή την ακραία ρύθ­μι­ση του νόμου της ΝΔ του 2021, με την οποία ο παρα­κο­λου­θού­με­νος για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας δεν θα λάμ­βα­νε ποτέ οποια­δή­πο­τε ενη­μέ­ρω­ση για την άρση του απορ­ρή­του των επι­κοι­νω­νιών του. Η ΝΔ δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της, για­τί πρό­κει­ται για δικό της νόμο, με την “τρα­γι­κή” ειρω­νεία που γνω­ρί­ζουν πλέ­ον οι πάντες, πως τον είχε ψηφί­σει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ!» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του.

«Το κρί­σι­μο είναι πως και με αυτή την από­φα­ση παρα­μέ­νει στο απυ­ρό­βλη­το το συνο­λι­κό αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο των μαζι­κών παρα­κο­λου­θή­σε­ων για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας, με επι­στέ­γα­σμα τον εξί­σου απα­ρά­δε­κτο, νεό­τε­ρο νόμο της ΝΔ του 2022» επι­ση­μαί­νει το σχό­λιο του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι το κρα­τι­κό δόγ­μα “ουδείς εξαι­ρεί­ται των παρα­κο­λου­θή­σε­ων” έχει τη βού­λα του Συντάγ­μα­τος, αλλά και του ευρω­παϊ­κού δικαί­ου που το ΣτΕ επι­κα­λεί­ται. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το “κρά­τος δικαί­ου” της ΕΕ είναι αλη­θι­νός “βάλ­τος” για τα δικαιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες του λαού, γι’ αυτό και πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί μαζί με όλα τα κόμ­μα­τα που νυχθη­με­ρόν το επι­κα­λού­νται και το υπερασπίζονται».

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η μη ενημέρωση «για τους λόγους» των υποκλοπών

Αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή έκρι­νε το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, την διά­τα­ξη που δεν επέ­τρε­ψε στον Ν. Ανδρου­λά­κη να ενη­με­ρω­θεί για τους λόγους της παρα­κο­λού­θη­σης του.

Σύμ­φω­να με το δικα­στή­ριο, που συνε­δρί­α­σε σε πλή­ρη σύν­θε­ση, η Αρχή οφεί­λει να δώσει τα στοι­χεία στον ενδια­φε­ρό­με­νο και παθό­ντα ως προς το υλι­κό που είχε συλ­λε­γεί, κάνο­ντας εν μέρει δεκτή την αίτη­ση που είχε κατα­θέ­σει ο Ν. Ανδρου­λά­κης να ακυ­ρω­θεί η πρά­ξη του προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ, Χρ. Ράμ­μου. Δηλα­δή την απόρ­ρι­ψη του αιτή­μα­τος του ΠΑΣΟΚ να ενη­με­ρω­θεί για το περιε­χο­μέ­νο του φακέ­λου που έχει σχη­μα­τι­στεί και τον αφορά.

Έτσι, όπως έκρι­νε το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, αυτή η πρά­ξη της ΑΔΑΕ θα πρέ­πει να ακυ­ρω­θεί και να βγά­λει η Αρχή νέα, νόμι­μη κρίση.

Ωστό­σο, εκτός κάδρου έμει­νε στο απυ­ρό­βλη­το το συνο­λι­κό αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο για μαζι­κές παρα­κο­λου­θή­σεις για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας, όπου «ουδείς θα εξαιρείται»…

Ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρου­λά­κης, μίλη­σε για «μέρα που θα γρα­φτεί στην ιστο­ρία της πατρί­δας μας ως η μέρα της νίκης του κρά­τους δικαί­ου απέ­να­ντι στο παρα­κρά­τος των υπο­κλο­πών της ΝΔ».

«Το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας δεν θεω­ρεί τον νόμο του Κ. Τσιά­ρα αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό. Αντι­θέ­τως, στο πνεύ­μα της απο­φά­σε­ως κατα­γρά­φε­ται ότι ήταν πράγ­μα­τι ένα θετι­κό βήμα μπρο­στά. Θεω­ρεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή προη­γού­με­νη διά­τα­ξη η οποία είχε καταρ­γη­θεί εν το μετα­ξύ, από τον νόμο του κ. Τσιά­ρα. Και ο κ. Ανδρου­λά­κης, πράγ­μα­τι θα έχει το δικαί­ω­μα να ενη­με­ρω­θεί από την ΕΔΑΕ», του απά­ντη­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Κ. Χατζηδάκης.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο