Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Το ΝΑΤΟ έχει αποτελέσει τον κύριο παράγοντα πολέμων, επεμβάσεων κι αλλαγής συνόρων

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ και τις δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσοτάκη: 

«Το να επι­χαί­ρει ο κύριος Μητσο­τά­κης για το νέο στρα­τη­γι­κό δόγ­μα και τη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, ως παρά­γο­ντα που δήθεν εγγυά­ται τη στα­θε­ρό­τη­τα και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, συνι­στά ανα­πο­δο­γύ­ρι­σμα της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και της λογι­κής, όταν το ΝΑΤΟ έχει απο­τε­λέ­σει τον κύριο παρά­γο­ντα πολέ­μων, επεμ­βά­σε­ων κι αλλα­γής συνόρων.

Τώρα, μάλι­στα, γίνε­ται ακό­μη πιο φανε­ρό το πολύ­πλευ­ρο παζά­ρι που διε­ξά­γει το ΝΑΤΟ με την Τουρ­κία, χάριν της ΝΑΤΟϊ­κής διεύ­ρυν­σης και συνο­χής, όπως δεί­χνει και η περί­πτω­ση της έντα­ξης της Σου­η­δί­ας και της Φινλανδίας.

Την ίδια ώρα η κρι­τι­κή των άλλων κομ­μά­των προς την κυβέρ­νη­ση απο­τε­λεί μνη­μείο υπο­κρι­σί­ας, από τη στιγ­μή που έχουν υπη­ρε­τή­σει και στη­ρί­ξει τόσο το επι­θε­τι­κό-πολε­μι­κό δόγ­μα του ΝΑΤΟ όσο και τη διεύ­ρυν­ση αυτού του δολο­φο­νι­κού οργανισμού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο