Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού συνοψίζεται στη φράση «κανένα νέο μέτρο προστασίας»

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις ανα­κοι­νώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού σχε­τι­κά με την πανδημία:

«Τη στιγ­μή που η παν­δη­μία είναι σε έξαρ­ση και μια νέα μετα­δο­τι­κή μετάλ­λα­ξη βρί­σκε­ται “προ των πυλών”, το περιε­χό­με­νο των ανα­κοι­νώ­σε­ων του πρω­θυ­πουρ­γού ουσια­στι­κά συνο­ψί­ζε­ται στη φρά­ση “κανέ­να νέο μέτρο προ­στα­σί­ας”. Ούτε δωρε­άν επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ παντού και για όλους, ούτε μέτρα ενί­σχυ­σης των νοσο­κο­μεί­ων, ούτε μέτρα αραί­ω­σης σε κρί­σι­μους χώρους συγ­χρω­τι­σμού, όπως τα σχο­λεία όπου η κατά­στα­ση έχει ξεφύ­γει από κάθε έλεγχο.

Αντί­θε­τα, με ένα φτη­νό τέχνα­σμα, όπου τη μια μέρα διέρ­ρεε για υπο­χρε­ω­τι­κά rapid test επί πλη­ρω­μή και την άλλη ανα­κοί­νω­νε συστά­σεις για δωρε­άν self test, η κυβέρ­νη­ση καλ­λιερ­γεί ψεύ­τι­κα και επι­κίν­δυ­να διλήμ­μα­τα στον λαό ‑να επι­λέ­γει ανά­με­σα στην τσέ­πη του ή την υγεία του- νομί­ζο­ντας ότι έτσι μπο­ρεί να πετά­ξει από πάνω της τη δική της ευθύ­νη για τη δια­χεί­ρι­ση της πανδημίας.

Πρό­κει­ται για την ίδια πολι­τι­κή που, εδώ και δύο περί­που χρό­νια, θεω­ρεί “πολυ­τέ­λεια” τα μέτρα προ­στα­σί­ας από την παν­δη­μία και τη στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, οδη­γώ­ντας στα σημε­ρι­νά τρα­γι­κά αποτελέσματα».

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο