Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Το πιο αξιόπιστο κόμμα στην Ελλάδα σύμφωνα με δημοσκόπηση

Το ΚΚΕ θεω­ρεί­ται το πιο αξιό­πι­στο κόμ­μα στην Ελλά­δα, σύμ­φω­να με έρευ­να της «Prorata» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το διά­στη­μα 23 — 25 Σεπτέμ­βρη και δημο­σιεύ­τη­κε την Τετάρ­τη 30 Σεπτέμβρη.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας δεί­χνουν πως το 53% των συμ­με­τε­χό­ντων εκτι­μούν ότι το ΚΚΕ είναι το πιο αξιό­πι­στο κόμμα.

Ακο­λου­θούν η ΝΔ με 45%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 37%, το ΜέΡΑ25 με 31%, το ΚΙΝΑΛ με 29%, ενώ την τελευ­ταία θέση στην αξιο­πι­στία κατα­λαμ­βά­νει η Ελ. Λύση με 14%.

Στο αντί­στρο­φο ερώ­τη­μα, ποιο θεω­ρεί­ται πιο «ανα­ξιό­πι­στο» κόμ­μα, στην πρώ­τη θέση είναι η Ελ. Λύση με 72%, στη δεύ­τε­ρη το ΚΙΝΑΛ με 67% και στην τρί­τη ο ΣΥΡΙΖΑ με 63%.

Η ίδια έρευ­να λέει ότι το 52% θεω­ρεί τη ΝΔ «ικα­νό­τε­ρη να κυβερ­νή­σει» και ακο­λου­θεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 31%.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο