Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Υπουργοί της κυβέρνησης της ΝΔ, με προπαγάνδα που θα ζήλευε και ο Νετανιάχου, επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ

Το ΚΚΕ, σε σχό­λιό του «για τις δηλώ­σεις του Αδ. Γεωρ­γιά­δη σχε­τι­κά με την Παλαι­στί­νη», επι­ση­μαί­νει ότι «την ώρα που το κατο­χι­κό κρά­τος του Ισρα­ήλ κλι­μα­κώ­νει τη γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού, με απο­τέ­λε­σμα 35.000 νεκρούς εκ των οποί­ων 15.000 παι­διά, αλλά και την ώρα που δυνα­μώ­νει το κίνη­μα κατα­δί­κης αυτής της βαρ­βα­ρό­τη­τας σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, οι υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, με προ­πα­γάν­δα που θα ζήλευε και ο Νετα­νιά­χου, επι­χει­ρούν να ξεπλύ­νουν αυτά τα εγκλή­μα­τα. Εξε­λίσ­σο­νται σε κανο­νι­κούς συνη­γό­ρους υπε­ρά­σπι­σης εγκλη­μά­των κατά της ανθρω­πό­τη­τας, υιο­θε­τώ­ντας όλα τα φαι­δρά προ­σχή­μα­τα του Ισρα­ήλ ότι δήθεν όλα γίνο­νται για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων! Πρό­κει­ται για επι­χει­ρή­μα­τα που πλέ­ον δυσκο­λεύ­ο­νται να υπο­στη­ρί­ξουν ακό­μη και οι πιο πιστοί σύμ­μα­χοι του Ισρα­ήλ. Οι υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και όλοι όσοι ανα­μα­σούν αυτήν την προ­πα­γάν­δα θα ήταν απλά γελοί­οι, αν δεν ήταν πολύ επι­κίν­δυ­νοι, εμπλέ­κο­ντας τον ελλη­νι­κό λαό σε μεγά­λες περι­πέ­τειες, νομι­μο­ποιώ­ντας κατο­χι­κά καθε­στώ­τα και μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα μας σε θύτη άλλων λαών».

Δηλώσεις οχετός

Σε δηλώ­σεις που θα ζήλευαν ακό­μα και οι ακρο­δε­ξιοί υπουρ­γοί της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης προ­χώ­ρη­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, Άδ. Γεωρ­γιά­δης, προ­κει­μέ­νου να ξεπλύ­νει τα ισραη­λι­νά εγκλή­μα­τα στα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδάφη.

Σε συνέ­ντευ­ξή του το πρωί της Κυρια­κής στην ΕΡΤ1 ο υπουρ­γός της ΝΔ ισχυ­ρί­στη­κε ότι για τους δεκά­δες χιλιά­δες νεκρούς Παλαι­στί­νιους (στην πλειο­ψη­φία τους γυναί­κες και παι­διά) δεν ευθύ­νο­νται οι ισραη­λι­νοί βομ­βαρ­δι­σμοί αλλά … η Χαμάς.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Γεωρ­γιά­δης είπε συγκεκριμένα:

«Η Χαμάς ευθύ­νε­ται για τα παι­διά θύμα­τα στη Γάζα. Αυτή έχει πάρει όμη­ρους και τον λαό της Παλαι­στί­νης στη Γάζα, Χρη­σι­μο­ποιεί τον λαό της Παλαι­στί­νης ως ανθρώ­πι­νη ασπί­δα. Τους βάζει μπρο­στά στα στρα­τιω­τι­κά τμή­μα­τα για να σκο­τώ­νο­νται, για να κερ­δί­ζει τη διε­θνή συμπάθεια».

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο