ΚΚΕ: Χαιρετίζει τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Το ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τις μεγά­λες εργα­τι­κές απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις στο Καζακ­στάν ενά­ντια στην ακρί­βεια, την ανερ­γία, τη φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση, τα άλλα μεγά­λα κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα στα οποία έχει οδη­γή­σει το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους, 30 … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΚΕ: Χαι­ρε­τί­ζει τις μεγά­λες εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν.