Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ! Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα

Παραδίδεται σε ιδιώτες το δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας — Την απόσυρση της διάταξης απαίτησε το ΚΚΕ

Τη δια­δι­κα­σία ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της συντή­ρη­σης και λει­τουρ­γί­ας του δικτύ­ου ύδρευ­σης του Λεκα­νο­πε­δί­ου της Αττι­κής προ­βλέ­πει κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία. Η κατά­πτυ­στη αυτή τρο­πο­λο­γία κατα­τέ­θη­κε σε παντε­λώς άσχε­το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, ενώ περιέ­χει πλή­θος άρθρων που είναι δια­φο­ρε­τι­κά μετα­ξύ τους. Ανά­με­σα σε αυτά, είναι μια διά­τα­ξη που παρα­δί­δει τη δια­χεί­ρι­ση του Εξω­τε­ρι­κού Υδρο­δο­τι­κού Συστή­μα­τος (ΕΥΣ) της πρω­τεύ­ου­σας στους ιδιώτες!Νερό SOS

Στην τρο­πο­λο­γία, η οποία κατα­τέ­θη­κε από το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, ανα­φέ­ρε­ται συγκε­κρι­μέ­να, ότι «με σύμ­βα­ση που υπο­γρά­φε­ται μετα­ξύ του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου εκπρο­σω­πού­με­νου από τον υπουρ­γό Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, της Εται­ρί­ας Παγί­ων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανα­τί­θε­ται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ η συντή­ρη­ση και λει­τουρ­γία του ΕΥΣ, της μεί­ζο­νος περιο­χής της πρω­τευού­σης για χρο­νι­κή περί­ο­δο 3 ετών, η οποία δύνα­ται να παρα­τεί­νε­ται με συμ­φω­νία των συμ­βαλ­λό­με­νων μερών. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμ­βα­σης, η συντή­ρη­ση και λει­τουρ­γία του ΕΥΣ, της μεί­ζο­νος περιο­χής της Πρω­τεύ­ου­σας ανα­τί­θε­ται από το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών σε ανά­δο­χο που ανα­δει­κνύ­ε­ται μέσω δια­γω­νι­στι­κής δια­δι­κα­σί­ας σύμ­φω­να με το ν. 3389/2005»!

Η διά­τα­ξη αυτή που πήγε η κυβέρ­νη­ση να περά­σει στα μου­λω­χτά, φέρει τη σφρα­γί­δα της ΕΕ, που ακό­μα και το νερό το «βλέ­πει» ως χρυ­σο­φό­ρο εμπό­ρευ­μα και επι­κερ­δές πεδίο δρά­σης για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ενώ έρχε­ται να συνε­χί­σει από εκεί που στα­μά­τη­σε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ που έβα­λε και την ΕΥΔΑΠ στο γνω­στό Υπερ­τα­μείο Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Άλλω­στε είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι αυτό που βρή­κε να πει ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδ. Ξαν­θός, για να δικαιο­λο­γή­σει την κατα­ψή­φι­σή της, ήταν ότι «είναι ένα όχη­μα για ΣΔΙΤ και είναι προ­βλη­μα­τι­κή αυτή η επιλογή»!

Την πλή­ρη από­συρ­ση της τρο­πο­λο­γί­ας απαί­τη­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, λέγο­ντας ότι είναι «σκαν­δα­λώ­δης και κατά­πτυ­στη» καθώς «αφο­ρά την παρά­δο­ση του δικτύ­ου της πρω­τεύ­ου­σας στις ορέ­ξεις των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων».

«Ιδιωτικοποιείτε ‑τόνισε ο Γ. Λαμπρούλης- το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ φορτώνοντας το λαό με επιπλέον χαράτσια, για υποδομές που φτιάχτηκαν από τον ιδρώτα του, ενώ είναι ένα ερώτημα τι υπηρεσίες θα παρέχονται από τους ιδιώτες στο λαό».

Είναι κατάπτυστη και πρέπει να αποσυρθεί!

Όχι στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΥΔΑΠ — Το νερό είναι κοι­νω­νι­κό αγα­θό και όχι εμπό­ρευ­μα, τονί­ζει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή της για τις εξε­λί­ξεις στην ΕΥΔΑΠ.

Συγκε­κρι­μέ­να όπως ανα­φέ­ρει, «με μια απα­ρά­δε­κτη τρο­πο­λο­γία και μάλι­στα στα “μου­λω­χτά” σε ένα άσχε­το νομο­σχέ­διο με το θέμα, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­διώ­κει ένα ακό­μη βήμα στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΥΔΑΠ. Συγκε­κρι­μέ­να, στην κατά­πτυ­στη τρο­πο­λο­γία ανα­φέ­ρε­ται η δυνα­τό­τη­τα του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών να ανα­θέ­σει τη συντή­ρη­ση και λει­τουρ­γία του δικτύ­ου ύδρευ­σης της Αττι­κής σε ιδιώτη».

Αυτή η επι­λο­γή, επι­ση­μαί­νει, «δεν είναι τυχαία ούτε συγκυριακή! 

Η συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη απο­τε­λεί κρί­κο της πολι­τι­κής όλων των μέχρι τώρα κυβερ­νή­σε­ων, που εξει­δι­κεύ­ουν τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ. Υλο­ποιεί σε βάρος των λαϊ­κών ανα­γκών για φτη­νό και ποιο­τι­κό νερό, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού με γνώ­μο­να την κερ­δο­φο­ρία των μονο­πω­λια­κών ομίλων.
Η λει­τουρ­γία της ΕΥΔΑΠ, όπως και όλων των εται­ρειών ύδρευ­σης, με γνώ­μο­να το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, αντι­με­τω­πί­ζει όλους τους φυσι­κούς πόρους όπως είναι και το νερό, ως εμπο­ρεύ­μα­τα, ως χρυ­σο­φό­ρα πεδία της δρά­σης των ομί­λων. Αυτά άλλω­στε προ­ώ­θη­σε και ο ΣΥΡΙΖΑ βάζο­ντας την ΕΥΔΑΠ πριν λίγα χρό­νια στο “υπερ­τα­μείο ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων”, ενι­σχύ­ο­ντας τις συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, αφή­νο­ντας δηλα­δή ορθά­νοι­χτο το δρό­μο για να παρα­λά­βει τώρα τη σκυ­τά­λη η ΝΔ και να συνε­χί­σει την ίδια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή λει­τουρ­γί­ας της ΕΥΔΑΠ με γνώ­μο­να το κέρ­δος. Αυτή η πολι­τι­κή προ­ϋ­πο­θέ­τει τις ευέ­λι­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις των εργα­ζό­με­νων με 9 δια­φο­ρε­τι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας, τη μεί­ω­ση του προ­σω­πι­κού, ενώ το έργο της ΕΥΔΑΠ διαρ­κώς μεγαλώνει».

Αυτές τις επι­λο­γές, υπο­γραμ­μί­ζει, «τις έχουν ήδη πλη­ρώ­σει οι εργα­ζό­με­νοι, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Αττι­κής. Τα πανά­κρι­βα τιμο­λό­για, το κόψι­μο του νερού σε χιλιά­δες ανθρώ­πους, η πολύ­ω­ρη ή και πολυ­ή­με­ρη ταλαι­πω­ρία όταν συμ­βαί­νουν δια­κο­πές νερού επει­δή και τα συνερ­γεία απο­κα­τά­στα­σης της ύδρευ­σης είναι απο­ψι­λω­μέ­να, η παλαιό­τη­τα του δικτύ­ου, με την υπο­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών, με απί­στευ­τη ταλαι­πω­ρία, ιδιαί­τε­ρα στις πιο φτω­χές και υπο­βαθ­μι­σμέ­νες περιο­χές της Αττικής».Νερό έλλειψη

Η πολι­τι­κή αυτή όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων, σημειώ­νει, «έχει επι­πτώ­σεις στην υγεία των λαϊ­κών στρω­μά­των. Είναι ο παρά­γο­ντας υπο­βάθ­μι­σης των οικο­συ­στη­μά­των με τη ρύπαν­ση των επι­φα­νεια­κών και υπό­γειων νερών από τα επι­κίν­δυ­να βιο­μη­χα­νι­κά και άλλα από­βλη­τα, τη ρύπαν­ση των θαλασσών».

Αυτή η κατά­στα­ση, προ­σθέ­τει, «θα εντα­θεί, θα χει­ρο­τε­ρεύ­σει κι άλλο με την τρο­πο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης και της επι­χει­ρού­με­νης παρά­δο­σης του νερού στα χέρια των μονο­πω­λια­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον κλά­δο, όπως και συνο­λι­κά της στρα­τη­γι­κής έντα­σης της εκμε­τάλ­λευ­σης των φυσι­κών πόρων, του περι­βάλ­λο­ντος, όλων των κρί­σι­μων τομέ­ων της παρα­γω­γής, τα πλη­ρώ­νει πάντα ο λαός και κερ­δί­ζουν οι όμιλοι».

Το ΚΚΕ απαι­τεί:

  • «Άμε­ση από­συρ­ση της απα­ρά­δε­κτης τρο­πο­λο­γί­ας. Καμιά κου­βέ­ντα για οποιο­δή­πο­τε ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών της ΕΥΔΑΠ.
  • Άμε­ση μεί­ω­ση των τιμο­λο­γί­ων της ΕΥΔΑΠ. Καμιά δια­κο­πή νερού για τα εργα­ζό­με­να λαϊ­κά στρώ­μα­τα, για τους ανέρ­γους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Άμε­ση μονι­μο­ποί­η­ση των εργο­λα­βι­κών εργα­τών της ΕΥΔΑΠ. Στα­μά­τη­μα της διαρ­κούς υπο­βάθ­μι­σης των υπη­ρε­σιών της επι­χεί­ρη­σης. Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού με βάση τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες για ασφα­λή ύδρευ­ση του λαού της Αττικής».

Το ΚΚΕ, συνε­χί­ζει, «καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, το λαό της Αττι­κής να βγά­λουν πιο βαθιά συμπε­ρά­σμα­τα και από αυτήν την εξέλιξη.

Να παλέ­ψουν για να ανα­τρα­πεί η πολι­τι­κή, που μετα­τρέ­πει σε πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα κοι­νω­νι­κά αγα­θά όπως το νερό, το ρεύ­μα κ.ά., για να εκτο­ξεύ­ουν τα κέρ­δη τους οι μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, οι βιο­μή­χα­νοι, οι τρα­πε­ζί­τες, οι μεγαλέμποροι.

Να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να τους μέσα από τα Συν­δι­κά­τα και τους συλ­λο­γι­κούς φορείς, σημα­δεύ­ο­ντας τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και όλων των προη­γού­με­νων αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων που υλο­ποιούν και συν­δια­μορ­φώ­νουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή υδά­των της ΕΕ, που λογα­ριά­ζει τις λαϊ­κές ανά­γκες ως κόστος και το νερό ως κερ­δο­φό­ρα επέν­δυ­ση για τους επιχειρηματίες».έλλειψη 2

Να συμπο­ρευ­τούν, κατα­λή­γει, «με το ΚΚΕ για τη ζωή τους, για το δίκιο τους, για το μέλ­λον το δικό τους και των παι­διών τους, που δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με την εκμε­τάλ­λευ­ση, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των πάντων, με το ξεπε­ρα­σμέ­νο και σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα. Να βαδί­σου­με μαζί το δρό­μο της ανα­τρο­πής, για μια δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση της οικο­νο­μί­ας και της κοι­νω­νί­ας, το σοσια­λι­σμό, που τα κοι­νω­νι­κά αγα­θά θα είναι προ­σβά­σι­μα σε όλους, αλη­θι­νά δημό­σια και δωρε­άν, για­τί δεν θα υπο­λο­γί­ζο­νται ως εμπο­ρεύ­μα­τα για αγο­ρα­πω­λη­σία, αλλά ως κοι­νω­νι­κές ανάγκες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο