Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεγάλη πολιτική — πολιτιστική εκδήλωση το Σάββατο 28 Γενάρη

Μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, το Σάβ­βα­το 28/1/2023 στις 7 μ.μ., στο Παλαί ντε Σπορ, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ. Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Από­στο­λο Καλ­δά­ρα με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα και τους Ασπα­σία Στρα­τη­γού και Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη.

Το πρόγραμμα  του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα

Καθη­με­ρι­νά οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μετα­φέ­ρουν το κάλε­σμα συμ­με­το­χής στη μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση, μέσα από το πλα­τύ πολι­τι­κό άνοιγ­μα που πραγ­μα­το­ποιούν στον λαό και τη νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, με το Κάλε­σμα της ΚΕ για συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, αλλά και μέσα από μαζι­κές εξορ­μή­σεις ενημέρωσης.

Στο πλαί­σιο αυτό, οργα­νώ­νο­νται περιο­δεί­ες και σε μεγά­λους χώρους δου­λειάς όπως: Στο Αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία», στο εμπο­ρι­κό κέντρο «COSMOS» και το Λιμά­νι Θεσ­σα­λο­νί­κης. Επί­σης η ΤΟ Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας σήμε­ρα Τετάρ­τη προ­γραμ­μα­τί­ζει πανε­ξόρ­μη­ση σε βιο­μη­χα­νί­ες και συγκε­κρι­μέ­να: Στην επι­χεί­ρη­ση «Παπα­δο­πού­λου ΑΕ» με την Νάσια Αγο­ρα­στού, υπο­ψή­φια βου­λευ­τή Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στις βιο­μη­χα­νί­ες ΔΕΛΤΑ και «Μπαρ­μπα-Στά­θης» με τον Χάρη Κυρια­ζί­δη, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή στη Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στην ΣΙΔΕΝΟΡ με τον Πανα­γιώ­τη Κολο­γκού­νη, στέ­λε­χος του ΚΚΕ. Στη ΜΕΒΓΑΛ με τον Κρι­στιάν Τρια­ντα­φυλ­λί­δη, στέ­λε­χος του ΚΚΕ. Στην «TOSOH» με τον Περι­κλή Παπα­δό­που­λο, στέ­λε­χος του ΚΚΕ. Στην «ΠΥΡΑΜΙΣ» και την «DS Smith». Και τέλος σύσκε­ψη με εργα­ζό­με­νους στον ΟΣΕ με τον Κώστα Ιωση­φί­δη, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακεδονίας.

Στην εκδή­λω­ση η είσο­δος θα γίνε­ται με προ­σκλή­σεις που οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και το βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» (Πλά­τω­νος 7, Θεσσαλονίκη).

Στο καλ­λι­τε­χνι­κό μέρος της εκδή­λω­σης, στη μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, μαζί με την Ασπα­σία Στρα­τη­γού και τον Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη, θα παρου­σιά­σουν τρα­γού­δια από τα εμβλη­μα­τι­κά έργα του Από­στο­λου Καλ­δά­ρα «Μικρά Ασία» και «Βυζα­ντι­νός Εσπε­ρι­νός», αλλά και άλλα γνω­στά τρα­γού­δια του μεγά­λου μουσικοσυνθέτη.

Συντε­λε­στές:

Μου­σι­κοί: Βαγ­γε­λά­κης Απο­στό­λης, πνευ­στά, Γρυ­σμπο­λά­κης Μάνος, ακορ­ντε­όν, Ζέρ­βας Χρή­στος, κιθά­ρα, Κορα­κά­κης Βασί­λης, μπου­ζού­κι, Μαντι­κός Ηλί­ας, κανο­νά­κι, Μαρι­νά­κης Γιώρ­γος, βιο­λί, Μάτσι­κας Γιώρ­γος, μπου­ζού­κι, Παπα­χρι­στού­δης Γιώρ­γος, πιά­νο, Πλα­για­νά­κος Γιάν­νης, κοντρα­μπά­σο, Σαμιώ­της Στρά­τος, κρου­στά, Χρι­στο­δου­λά­κης Δημή­τρης, drums.

Ενορ­χή­στρω­ση — Επι­μέ­λεια προ­γράμ­μα­τος, Γιώρ­γος Νταλάρας.

Ενορ­χη­στρω­τι­κή επι­μέ­λεια, Γιώρ­γος Παπαχριστούδης.

Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια προ­βο­λών, Σού­λης Νίκος.

Σχε­δια­σμός Ηχου, Ηχο­λη­ψία, Ζαχό­που­λος Αντώ­νης, stage, Κου­λού­ρης Βαγ­γέ­λης, FoH. Φωτι­σμοί, Μανια­τά­κος Γιάννης.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο