Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Μέρα της Γυναίκας: Πολιτική — πολιτιστική εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής

Στις 6.30 μ.μ. στον Περισ­σό (ώρα προ­σέ­λευ­σης 6 μ.μ.) με θέμα: «Τόλ­μη­σε με δυνα­τό ΚΚΕ για την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­ση της γυναί­κας».

Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα ακο­λου­θή­σει η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Αντι­γό­νη» του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ.

Σκη­νο­θε­σία: Γιώρ­γος Τσα­γκα­ρά­κης. Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Ειρή­νη Λιγάτου.

Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή σύν­θε­ση: Γιώρ­γος Θεο­φά­νους. Μου­σι­κή εκτέ­λε­ση: Γιώρ­γος Θεο­φά­νους, Μάκης Κρέτσης.

Φωνη­τι­κή διδα­σκα­λία: Αμέ­ρισ­σα Φτού­λη. Σχε­δια­σμός σκη­νο­γρα­φί­ας: Βικτώ­ρια Ντα­ρί­λα. Ενδυ­μα­το­λο­γία — εκτέ­λε­ση σκη­νο­γρα­φί­ας: Σοφία Καρα­κά­ση. Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Βαγ­γε­λιώ Κυριαζίδου.

Ερμη­νεύ­ουν: Δανάη Αλυ­σαν­δρά­του, Γιάν­νης Για­ρα­μα­ζί­δης, Αντώ­νης Γου­γής, Σπύ­ρος Κοντο­ρί­ζος, Αρης Μπα­τα­γιάν­νης, Δέσποι­να Σταυ­ρί­δη — Κοτσικόνα.

Ο Μπρεχτ αξιο­ποιεί τον μύθο του Σοφο­κλή και τα βασι­κά πρό­σω­πα της αρχαί­ας τρα­γω­δί­ας και δημιουρ­γεί ένα νέο έργο, το οποίο είναι στε­νά συν­δε­δε­μέ­νο με την περί­ο­δο του 1945 και το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου στην πατρί­δα του, τη Γερ­μα­νία, όπως εξη­γεί ο σκη­νο­θέ­της της παρά­στα­σης, Γιώρ­γος Τσα­γκα­ρά­κης. Το έργο ανα­δει­κνύ­ει «πόσο μεγά­λη σημα­σία έχει η αντί­στα­ση, ιδιαί­τε­ρα όταν η εξου­σία φαί­νε­ται παντο­δύ­να­μη και ανί­κη­τη», εξη­γεί και προ­σθέ­τει ότι σήμε­ρα, σε μια επο­χή που η ζωή του λαού και ειδι­κό­τε­ρα των γυναι­κών επι­δει­νώ­νε­ται ραγδαία, «είναι η στιγ­μή που πρέ­πει να αντι­στα­θού­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρο».

Λεω­φο­ρεία από τον Πει­ραιά

Λεω­φο­ρεία δρο­μο­λο­γεί για τη σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση η ΤΟ Πει­ραιά του ΚΚΕ. Πιο συγκε­κρι­μέ­να θα ανα­χω­ρή­σουν, στις 4.45 μ.μ. από τον Πει­ραιά (μπρο­στά στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο), στις 5.15 μ.μ. από τη Νίκαια (Περι­βο­λά­κι, στά­ση λεω­φο­ρεί­ων στην κάτω μεριά της πλα­τεί­ας, 5.20 μ.μ. από τη Νεά­πο­λη — επί της Γρ. Λαμπρά­κη, δεξιά της Ελλη­σπό­ντου στο βεν­ζι­νά­δι­κο) και στις 5.25 μ.μ. από τον Κορυ­δαλ­λό (Γρ. Λαμπρά­κη και Ταξιαρ­χών, Πλειάδες).

Δεί­τε

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο