Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PCV).

Αυτό επι­σή­μα­νε σε ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξή του ο γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του κόμ­μα­τος Όσκαρ Φιγκέ­ρα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας δεν πρό­κει­ται να συμ­μα­χή­σει με δεξιές δυνα­μεις που καλούν ανοι­χτά σε στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση ενά­ντια στην χώρα.

Αφορ­μή για την δήλω­ση του Φιγκέ­ρα ήταν η επί­θε­ση που εξα­πέ­λυ­σε πρό­σφα­τα ενά­ντια στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα ο αντι­πρό­ε­δρος του κυβερ­νώ­ντος «Ενω­τι­κού Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος» (PSUV) Ντιοσ­ντάο Καμπέ­γιο, ο οποί­ος κατη­γό­ρη­σε το PCV ότι επι­διώ­κει συνερ­γα­σία με αντι­δρα­στι­κές δυνά­μεις που υπο­νο­μεύ­ουν την χώρα.

«Κρί­νει εξ’ ιδί­ων τα αλλό­τρια» απά­ντη­σε ο ηγέ­της του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, θυμί­ζο­ντας ότι είναι η κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο που διε­ξά­γει διά­λο­γο με τους εχθρούς του Βενε­ζου­ε­λά­νι­κο λαού και υπο­γράμ­μι­σε ότι «στη Βενε­ζου­έ­λα υπάρ­χει συμ­φω­νία μετα­ξύ των ελίτ».

Ο γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος δια­βε­βαί­ω­σε ότι η ρήξη με το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα του Μαδού­ρο δεν σημαί­νει συμ­φω­νία με τη δεξιά αντι­πο­λί­τευ­ση, αλλά αντί­θε­τα στό­χος του PCV είναι «η ανα­συ­γκρό­τη­ση του εργα­τι­κού, αγρο­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος προς την κατεύ­θυν­ση δημιουρ­γί­ας μιας επα­να­στα­τι­κής εναλ­λα­κτι­κής απέ­να­ντι στην κυβέρνηση».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από idcommunism.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο