Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Βενεζουέλας: Καλεί σε λαϊκή κινητοποίηση για την υπεράσπιση της χώρας ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας //

Σε έκτα­κτη ανα­κοί­νω­ση του σήμε­ρα, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) καλεί τους εργα­ζό­με­νους και το λαό σε επα­γρύ­πνη­ση, για την υπε­ρά­σπι­ση της χώρας από την αυξα­νό­με­νη ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Η ανα­κοί­νω­ση, που προ­συ­πο­γρά­φουν και άλλες δυνά­μεις όπως το κόμ­μα «Πατρί­δα για όλους», το Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Εργα­σί­ας και το κίνη­μα «Γκα­γιό­νες», κατα­δι­κά­ζει την επι­χεί­ρη­ση εισβο­λής στη χώρα του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού και των συμ­μά­χων του, την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και την «Ομά­δα της Λίμα». 

«Οι πρά­ξεις τους — υπο­γραμ­μί­ζει η ανα­κοί­νω­ση- απο­τε­λούν πρό­κλη­ση και ανά­μει­ξη που παρα­βιά­ζει την κυριαρ­χία και ειρή­νη της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας αλλά και ευρύ­τε­ρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της περιο­χής της Καραϊβικής».

«Οι λόγοι της επι­θε­τι­κό­τη­τας και των επι­θέ­σε­ων από το διε­θνές κεφά­λαιο και τα πρω­το­πα­λί­κα­ρα του των ντό­πιων δεξιών δυνά­με­ων ενά­ντια στην εθνι­κή αξιο­πρέ­πεια του Βενε­ζου­ε­λά­νι­κου λαού δεν απο­τε­λούν πλέ­ον μυστι­κό για κανέ­ναν», σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση και προ­σθέ­τει: «Η αστι­κή τάξη των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, τα μεγά­λα ντό­πια καπι­τα­λι­στι­κά μονο­πώ­λια και τα συνερ­γα­ζό­με­να με αυτά κόμ­μα­τα, δρουν ενά­ντια στους αγρό­τες, τους εργα­ζό­με­νους και τις κοι­νό­τη­τες στη Βενε­ζου­έ­λα και τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή για περισ­σό­τε­ρο από μισό αιώνα». 

Το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας και οι υπό­λοι­πες ταξι­κές δυνά­μεις ανα­φέ­ρουν πως η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση έχει αυξη­θεί σημα­ντι­κά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας μια σει­ρά ενέρ­γειες των ιμπε­ρια­λι­στών και των συμ­μά­χων τους όπως πολι­τι­κές συνω­μο­σί­ες, από­πει­ρες δολο­φο­νί­ας, σχε­δια­σμούς εδα­φι­κού κατα­κερ­μα­τι­σμού της χώρας, οικο­νο­μι­κό σαμπο­τάζ, παρά­λο­γες αυξή­σεις στις τιμές των βασι­κών προ­ϊ­ό­ντων, μποϊ­κο­τάζ στις μετα­φο­ρές και χιλιά­δες άλλες αυθαι­ρε­σί­ες που καθη­με­ρι­νά δια­πράτ­το­νται από την φιλοι­μπε­ρια­λι­στι­κή Δεξιά. 

«Είναι γνω­στό- τονί­ζει η ανα­κοί­νω­ση- ότι για την προ­ώ­θη­ση αυτών των σχε­δια­σμών, η Δεξιά εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την ύπαρ­ξη ατι­μω­ρη­σί­ας και άλλα κυβερ­νη­τι­κά λάθη». Και συνε­χί­ζει αναφέροντας:

«Τους τελευ­ταί­ους μήνες, τα σχέ­δια απο­μό­νω­σης (της χώρας) και οι στρα­τιω­τι­κο-οικο­νο­μι­κές προ­κλή­σεις έχουν εισέλ­θει σε νέα φάση, επι­χει­ρώ­ντας να περι­κυ­κλώ­σουν το βενε­ζου­ε­λά­νι­κο έθνος, ώστε να δώσουν τελειω­τι­κό χτύ­πη­μα στη Μπο­λι­βα­ρια­νή δια­δι­κα­σία και την πρω­το­πο­ρία της. Οι ιμπε­ρια­λι­στές και οι λακέ­δες τους […] θεω­ρούν ότι έχει έρθει η κατάλ­λη­λη στιγ­μή να χτυ­πή­σουν τους αγώ­νες του λαού της Βενε­ζου­έ­λας. Γι’ αυτά τα σχέ­δια έχει δωθεί το πρα­σι­νο φως από τους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες που προ­ω­θεί ο ιμπε­ρια­λι­σμός των ΗΠΑ, οι αχυ­ράν­θρω­ποι του στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή όπως επί­σης και η αντι­πα­τριω­τι­κή Δεξιά που εδρεύ­ει σε βενε­ζου­ε­λά­νι­κο έδαφος». 

Στην ανα­κοί­νω­ση ξεσκε­πά­ζε­ται επί­σης ο ρόλος της υπο­τι­θέ­με­νης «ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας» που, σύμ­φω­να με τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία «πρό­ε­δρο-μαριο­νέ­τα» Χουάν Γκουαϊ­δό θα εισέλ­θει στη χώρα αύριο Σάβ­βα­το 23 Φλε­βά­ρη: «Η πολι­τι­κή διε­ξα­γω­γής ενός παρεμ­βα­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, όπως σχε­διά­στη­κε από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με την επαί­σχυ­ντη συνερ­γα­σία μιας σει­ράς λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κων κυβερ­νή­σε­ων, επι­κε­ντρώ­νει τώρα τον στό­χο της σε μια επι­θε­τι­κή στρα­τιω­τι­κό-πολι­τι­κή προ­πα­γαν­δι­στι­κή εκστρα­τεία, κρυμ­μέ­νη πίσω από την απο­κα­λού­με­νη «ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» που επι­διώ­κει να δικαιο­λο­γή­σει την εισβο­λή στη χώρα μας». 

Το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας και οι σύμ­μα­χες ταξι­κές δυνά­μεις και οργα­νώ­σεις καλούν το λαό σε επα­γρύ­πνη­ση και προ­ε­τοι­μα­σία, ενό­ψει της όξυν­σης των προ­κλή­σε­ων από τους ιμπε­ρια­λι­στές και τους ντό­πιους λακέ­δες τους. Ανα­φέ­ρουν, μετα­ξύ άλλων, στην ανα­κοί­νω­ση: «Εμείς, τα μέλη του Λαϊ­κού Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού Αντι­φα­σι­στι­κού Μετώ­που (FPAA), καλού­με σε προ­ε­τοι­μα­σία, οργά­νω­ση και λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση. Απαι­τού­με από την κυβέρ­νη­ση βαριές τιμω­ρί­ες ενά­ντια στους σαμπο­τέρ, τους εισβο­λείς και των τρο­μο­κρα­τών, άμε­ση φυλά­κι­ση για τους κερ­δο­σκό­πους. Απαι­τού­με την εφαρ­μο­γή των άρθρων 113 και 114 του Συντάγ­μα­τος της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας απέ­να­ντι στους κερ­δο­σκό­πους και το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα. Ζητά­με να δημιουρ­γη­θεί εργα­το-αγρο­τι­κός κοι­νο­τι­κός, λαϊ­κός έλεγ­χος στις δια­δι­κα­σί­ες της παρα­γω­γής, εμπο­ρί­ας και δια­νο­μής και να ενι­σχυ­θούν τα σχέ­δια εθνι­κο­ποί­η­σης της βιο­μη­χα­νί­ας. Επί­σης καλού­με για μια πραγ­μα­τι­κή αγρο­τι­κή επα­νά­στα­ση που θα εξα­λεί­ψει ορι­στι­κά την εξάρ­τη­ση, την εκμε­τάλ­λευ­ση και τον αδί­στα­κτο αντι­πα­τριω­τι­κό εκβια­σμό από τους ιστο­ρι­κούς εχθρούς του λαού της Βενε­ζου­έ­λας και του κόσμου». 

Έκλει­σαν τα σύνο­ρα Βενε­ζου­έ­λας-Βρα­ζι­λί­ας: Οξύ­νο­νται οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί από ΗΠΑ και Γκουαϊδό

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο