Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Βενεζουέλας: Καταγγέλλει ενορχηστρωμένη προβοκάτσια από το κυβερνών κόμμα Μαδούρο

Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV) και οι περι­φε­ρεια­κές οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος καταγ­γέλ­λουν την ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση που έστη­σε το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενω­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα (PSUV), με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες επε­τεια­κές εκδη­λώ­σεις για την 4η Φλε­βά­ρη, επι­χει­ρώ­ντας να παρου­σιά­σει μια ψευ­δή στή­ρι­ξη των κομ­μου­νι­στών στην αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης του Νικο­λάς Μαδούρο.

Οπως ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου εκ μέρους της ΚΕ του PCV η Νεϊρ­λάι Αντρά­ντε, διευ­θύ­ντρια της εφη­με­ρί­δας του κόμ­μα­τος, «Τρι­μπού­να Ποπου­λάρ», «το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, στις εκδη­λώ­σεις φόρου τιμής για την πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κή εξέ­γερ­ση με επι­κε­φα­λής τον Ούγκο Τσά­βες στις 4 Φεβρουα­ρί­ου 1992, η κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε μια νέα, θλι­βε­ρή φάση των επι­θέ­σε­ών της ενα­ντί­ον της ηγε­σί­ας του PCV. Υπό το πρί­σμα του ότι δεν μπό­ρε­σαν να σπά­σουν την εσω­τε­ρι­κή ενό­τη­τα της οργά­νω­σής μας, την πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή μας ενό­τη­τα, βρή­καν την επαί­σχυ­ντη ανά­γκη να μεταμ­φιέ­σουν μια ομά­δα ατό­μων με ρού­χα που προ­σο­μοί­ω­ναν τα σύμ­βο­λα του ένδο­ξου PCV και να τους παρου­σιά­σουν στην κυβερ­νη­τι­κή πορεία»

Και πρό­σθε­σε: «Ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας ξέρει σε ποια πλευ­ρά βρί­σκε­ται το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα: Είναι στο πλευ­ρό των αγώ­νων των δασκά­λων που σήμε­ρα κινη­το­ποιού­νται, είναι με τους εργα­ζό­με­νους στο Δημό­σιο, των οποί­ων το εισό­δη­μα έχει κονιορ­το­ποι­η­θεί από μια οπι­σθο­δρο­μι­κή οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή, δεν υπο­στη­ρί­ζει το πακέ­το οικο­νο­μι­κών μέτρων που επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο για να μετα­φέ­ρει το βάρος της κρί­σης και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κυρώ­σε­ων στους ώμους του λαού και της εργα­τι­κής τάξης».

Απευ­θυ­νό­με­νη στην ηγε­σία του PSUV, η εκπρό­σω­πος του PCV ξεκα­θά­ρι­σε: «Αυτοί οι ελιγ­μοί, που περι­λαμ­βά­νουν από απο­κλει­σμούς σε Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης και επι­θέ­σεις που σήμε­ρα γίνο­νται με ψεύ­τι­κες σημαί­ες, σας φέρ­νουν όλο και πιο κοντά στις πιο μαύ­ρες στιγ­μές της Ιστο­ρί­ας της χώρας μας. Σας προ­τρέ­που­με αυτή η επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή κατά των μελών και της ηγε­σί­ας του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας να στα­μα­τή­σει άμε­σα».

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι οι κομ­μου­νι­στές πρό­σφα­τα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το 16ο Συνέ­δριό τους και «από τις οργα­νώ­σεις μας, τις τοπι­κές και περι­φε­ρεια­κές επι­τρο­πές μας, μέχρι την ανώ­τα­τη ηγε­σία μας, επι­κυ­ρώ­σα­με την πολι­τι­κή αντι­με­τώ­πι­σης των ταξι­κών μας εχθρών και απο­στα­σιο­ποί­η­σης από αυτούς που σκο­πεύ­ουν να που­λή­σουν ή να υπο­νο­μεύ­σουν τις ιστο­ρι­κές κατα­κτή­σεις του λαού της Βενε­ζου­έ­λας».

Περαι­τέ­ρω, κατήγ­γει­λε τις διώ­ξεις αλλά και τις δολο­φο­νί­ες αγω­νι­στών συν­δι­κα­λι­στών, όπως και τον λεγό­με­νο τρι­με­ρή διά­λο­γο ανά­με­σα στην κυβέρ­νη­ση, στους εργο­δό­τες και στα συμ­βι­βα­σμέ­να συν­δι­κά­τα, ο οποί­ος γίνε­ται σε προ­στα­τευ­μέ­νο χώρο στο νησί Μαρ­γα­ρί­τα, μακριά από την εργα­τι­κή τάξη.

Τέλος, σε ανα­κοι­νώ­σεις τους μια σει­ρά Οργα­νώ­σεις Περιο­χής του PCV υπο­γραμ­μί­ζουν ότι οι προ­βο­κά­τσιες του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος δεν πρό­κει­ται να πλή­ξουν την ενό­τη­τα των γραμ­μών του, δεν πρό­κει­ται να περά­σουν σχέ­δια επέμ­βα­σης στο εσω­τε­ρι­κό και αλλα­γής ηγε­σί­ας. Ιδιαί­τε­ρα το ζήτη­μα των επεμ­βά­σε­ων μέσω δικα­στι­κών απο­φά­σε­ων για την αλλα­γή ηγε­σιών κομ­μά­των είναι μια τακτι­κή που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε και στο παρελ­θόν από το κόμ­μα του Μαδού­ρο, ενά­ντια σε κόμ­μα­τα όπως το «Patria Para Todos» και άλλα.

Ριζο­σπά­στης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο