Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (PCTE) 🚩Ανοιχτή επιστολή — κόλαφος για τον ρόλο του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην έγκριση του αντικομμουνιστικού ψηφίσματος

  • Υπο­γρά­φε­ται από τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του PCTE, Αστορ Γκαρ­σία, και απευ­θύ­νε­ται στον γγ του PSOE, Πέδρο Σάν­τσεθ-Πέρεθ Καστεχόν
Ο Αστορ Γκαρσία
Ο Αστορ Γκαρσία

Ανοι­κτή επι­στο­λή στον γενι­κό γραμ­μα­τέα του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ισπα­νί­ας (PSOE) Πέδρο Σάν­τσεθ-Πέρεθ Καστε­χόν απέ­στει­λε ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας (PCTE), Αστορ Γκαρ­σία, στις 21/9, αμέ­σως μετά την έγκρι­ση του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού ψηφί­σμα­τος από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, όπου όλοι οι ευρω­βου­λευ­τές του PSOE, εκτός από έναν, ψήφι­σαν υπέρ του κατά­πτυ­στου κει­μέ­νου.Ακο­λου­θεί ολό­κλη­ρη η επιστολή.

pcteΑγαπη­τέ Πέδρο,

Οπως γνω­ρί­ζεις, πολύ πρό­σφα­τα, στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο συζη­τή­θη­κε και εγκρί­θη­κε κοι­νό ψήφι­σμα «Σχε­τι­κά με τη σημα­σία της ευρω­παϊ­κής ιστο­ρι­κής μνή­μης για το μέλ­λον της Ευρώ­πης».

Αυτό το κοι­νό ψήφι­σμα προ­τά­θη­κε από διά­φο­ρες κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ομά­δες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ομά­δας της «Προ­ο­δευ­τι­κής Συμ­μα­χί­ας των Σοσια­λι­στών και Δημο­κρα­τών», στην οποία συμ­με­τέ­χουν οι βου­λευ­τές του PSOE. Επί­σης, από την Ομά­δα του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, από την Ομά­δα Renew Europe και από την Ομά­δα των Ευρω­παί­ων Συντη­ρη­τι­κών και Μεταρρυθμιστών.

Πρό­κει­ται δηλα­δή για ένα κοι­νό ψήφι­σμα που προ­ω­θούν οι κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ομά­δες στις οποί­ες συμ­με­τέ­χουν το PSOE, το PP (Λαϊ­κό Κόμ­μα), οι Ciudadanos, το VOX (ακρο­δε­ξιοί) και το PNV (Εθνι­κι­στι­κό Κόμ­μα Βάσκων).

  • Στο ψήφι­σμα αυτό γίνο­νται εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρές δηλώ­σεις σχε­τι­κά με την ευρω­παϊ­κή ιστο­ρία του 20ού αιώ­να, που όχι μόνο δια­στρε­βλώ­νουν τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα, αλλά απο­σκο­πούν στην εξί­σω­ση του ναζι­σμού — φασι­σμού με τον κομμουνισμό.
  • Στο παρόν ψήφι­σμα υπο­στη­ρί­ζε­ται, χωρίς καμία απο­λύ­τως ντρο­πή, ότι η υπο­γρα­φή του Συμ­φώ­νου μη επί­θε­σης Μόλο­τοφ — Ρίμπε­ντροπ ήταν η αιτία του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Απο­σκο­πεί στο να εγκα­θι­δρύ­σει και να γενι­κεύ­σει την ιδέα ότι το φταί­ξι­μο εκεί­νου του πολέ­μου ήταν τόσο της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας όσο και της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.
  • Επί­σης, επι­διώ­κει να εμπε­δώ­σει και να γενι­κεύ­σει την ιδέα ότι η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση, στο δρό­μο της προς το Βερο­λί­νο, «κατέ­λα­βε» τις χώρες της Κεντρι­κής και Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, αντί να τις απε­λευ­θε­ρώ­σει από τις κυβερ­νή­σεις που υπο­στη­ρί­ζο­νταν ή καθο­δη­γού­νταν από ναζι­στι­κές δυνάμεις.
  • Στο παρόν ψήφι­σμα υπο­στη­ρί­ζε­ται ότι ο μόνος τρό­πος ύπαρ­ξης ενός δημο­κρα­τι­κού κρά­τους είναι να γίνει μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης και του ΝΑΤΟ, κατα­δι­κά­ζο­ντας τη σοβιε­τι­κή εμπει­ρία και τη σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση ως «ολο­κλη­ρω­τι­κή». Προ­χω­ρά μάλι­στα παρα­πέ­ρα, θέτο­ντας εκτός νόμου τα σύμ­βο­λα και τις εκδη­λώ­σεις υπο­στή­ρι­ξης της κομ­μου­νι­στι­κής ιδεολογίας.

 

Και όλα αυτά, Πέδρο, γίνο­νται στο όνο­μα μιας δήθεν πάλης ενά­ντια στον «ολο­κλη­ρω­τι­σμό», που δεν είναι τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από τη μεταμ­φί­ε­ση που χρη­σι­μο­ποιεί­τε για να προ­σπα­θή­σε­τε να ποι­νι­κο­ποι­ή­σε­τε τη μόνη ιδε­ο­λο­γία που έχει πραγ­μα­τι­κά αντι­πα­ρα­τε­θεί στα δεσμά της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας, που εσύ, η κυβέρ­νη­σή σου και το κόμ­μα σου τόσο υπε­ρα­σπί­ζε­στε.

Αυτόν τον «ολο­κλη­ρω­τι­σμό», που σας εξυ­πη­ρε­τεί για να φτύ­νε­τε χωρίς καμία ντρο­πή στους τάφους των πολ­λών χιλιά­δων κομ­μου­νι­στών που έδω­σαν τη ζωή τους στον αγώ­να κατά του Χίτλερ, του Μου­σο­λί­νι και των συμ­μά­χων τους, που στον αγώ­να των παρ­τι­ζά­νων, στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό ή στα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης έχυ­σαν το αίμα τους για να εξα­λεί­ψουν για πάντα το δολο­φο­νι­κό αυτό θηρίο, που είναι ο ναζι­σμός — φασι­σμός.

  • Σε αυτούς τους κομ­μου­νι­στές, σε αυτούς τους παρ­τι­ζά­νους, στις οικο­γέ­νειές τους, δεν θα τολ­μή­σεις να πεις ότι οι πρό­γο­νοί τους είναι ίδιοι με τους φασί­στες. Δεν θα το τολ­μή­σεις επει­δή είσαι δει­λός, όμως αυτό υπο­στή­ρι­ξε το κόμ­μα σου στο Ευρω­παϊ­κό Κοινοβούλιο.
  • Ολοι οι ευρω­βου­λευ­τές του PSOE, εκτός από έναν, υπερ­ψή­φι­σαν με το PP, με τους Ciudadanos, με τον PNV και με το ERC (Ρεπου­μπλι­κα­νι­κή Αρι­στε­ρά Κατα­λο­νί­ας) φρά­σεις όπως αυτή: «Επι­ση­μαί­νει ότι σε ορι­σμέ­να κρά­τη μέλη εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν σε δημό­σιους χώρους (πάρ­κα, πλα­τεί­ες κ.λπ.) μνη­μεία και τόποι μνή­μης που εκθειά­ζουν τα ολο­κλη­ρω­τι­κά καθε­στώ­τα, γεγο­νός που διευ­κο­λύ­νει τη δια­στρέ­βλω­ση των ιστο­ρι­κών γεγο­νό­των σχε­τι­κά με τις συνέ­πειες του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και τη διά­δο­ση του ολο­κλη­ρω­τι­κού πολι­τι­κού συστήματος».
  • Θέλε­τε να τελειώ­νε­τε με τους δρό­μους που είναι αφιε­ρω­μέ­νοι στο Στά­λιν­γκραντ, στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό ή τους κομ­μου­νι­στές ηγέ­τες της επο­χής, ενώ δια­τη­ρεί­τε τον τίτλο του Δού­κα του Primo de Rivera (ιδρυ­τής της ισπα­νι­κής φασι­στι­κής Φάλαγ­γας) ή συνε­χί­ζε­τε να ανέ­χε­στε το ότι χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές και ρεπου­μπλι­κά­νοι (δημο­κρά­τες αντι­βα­σι­λι­κοί) συνε­χί­ζουν να βρί­σκο­νται στα χαντά­κια της χώρας μας.

 

Δεν ντρέπεστε. Δεν αξίζετε σεβασμό. Χάνετε την αλήθεια και χειραγωγείτε την Ιστορία για να την προσαρμόσετε στα συμφέροντα των κυρίων σας. Βοηθάτε στη γενίκευση ενός ιστορικού οράματος, στο οποίο οι κερδισμένοι είναι οι ίδιοι που έδωσαν λευκή επιστολή στον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, στους δημιουργούς τους: Στους μεγάλους καπιταλιστές οι οποίοι, λόγω του φόβου τους για την άνοδο του κομμουνισμού, χρηματοδότησαν και υποστήριξαν τις συμμορίες των κακοποιών και των ναζιστών εγκληματιών και φασιστών.

Με την υπο­στή­ρι­ξή σας σε αυτό το ψήφι­σμα, απο­δει­κνύ­ε­τε και πάλι, όπως ο Besteiro (σοσιαλ­δη­μο­κρά­της την περί­ο­δο του ισπα­νι­κού Εμφυ­λί­ου) όταν υπο­στή­ρι­ξε το πρα­ξι­κό­πη­μα του Casado (πρά­κτο­ρας των Αγγλο­α­με­ρι­κά­νων στο στρα­τό­πε­δο των Δημο­κρα­τι­κών), όπως και πολ­λές άλλες φορές στην Ιστο­ρία της χώρας μας, ότι είστε άθλιοι και δεν σας ενδια­φέ­ρει καθό­λου ούτε ο σοσια­λι­σμός ούτε η εργα­τι­κή τάξη.

Αστορ Γκαρ­σία
Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Εργα­ζο­μέ­νων της Ισπανίας

 


Για το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας (PCTE) δεί­τε και εδώ


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο