Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Ισραήλ — Χαντάς: Καταδικάζει τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε Γάζα και Δαμασκό

Σε ανα­κοί­νω­ση τους, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα του Ισρα­ήλ και το Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για την Ειρή­νη και την Ισό­τη­τα («Χαντάς») κατα­δι­κά­ζουν τις εγκλη­μα­τι­κές, επι­θε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού σε Γάζα και Δαμασκό.

Οι ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις προ­έ­βη­σαν την Τρί­τη σε διπλή επι­δρο­μή, πλήτ­το­ντας με αερο­πο­ρι­κά πυρά κτί­ρια στη Δαμα­σκό και τη Γάζα. Η επί­θε­ση των ισραη­λι­νών βομ­βαρ­δι­στι­κών στη λωρί­δα της Γάζας προ­κά­λε­σε το θάνα­το τριών ατό­μων, ανά­με­σά τους ο 42χρονος αρχη­γός της «Ισλα­μι­κής Τζι­χάντ», Μπα­χάα Αμπού Αλ Ατα, και η σύζυ­γός του. Οι παλαι­στι­νια­κές αρχές κάνουν λόγο για 22 συνο­λι­κά θύμα­τα και δεκά­δες τραυματίες.

Ακο­λού­θη­σαν επι­δρο­μές σε περί­χω­ρα της Δαμα­σκού, στο σπί­τι του διοι­κη­τή της «Ισλα­μι­κής Τζι­χάντ» Ακράμ Αλ Ατζού­ρι, κατά τις οποί­ες σκο­τώ­θη­καν άλλα δύο άτομα.

Ο Ισραη­λι­νός υπη­ρε­σια­κός πρω­θυ­πουρ­γός, Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου, μετά από έκτα­κτη σύσκε­ψη του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφά­λειας δήλω­σε ότι οι επι­δρο­μές στη Λωρί­δα της Γάζας έγι­ναν σε αντί­ποι­να για τις πρό­σφα­τες ρίψεις πυρών και ρου­κε­τών στο Ισρα­ήλ από ενό­πλους της «Ισλα­μι­κής Τζιχάντ».

Όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση των ΚΚ Ισρα­ήλ-Χαντάς «στό­χος αυτών των εγκλη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων, που απο­τε­λούν τη διαιώ­νι­ση της μακράς αλυ­σί­δας ισραη­λι­νών εγκλη­μά­των ενά­ντια στον παλαι­στι­νια­κό λαό, είναι να σύρουν την περιο­χή σε κατά­στα­ση επι­κίν­δυ­νης στρα­τιω­τι­κής κλι­μά­κω­σης, έτσι ούτως ώστε να ενι­σχύ­ουν τις πολι­τι­κές επι­διώ­ξεις τους εις βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού».

Το ΚΚ Ισρα­ήλ-Χαντάς υπο­γραμ­μί­ζει ότι η πολι­τι­κή του πολέ­μου, της επι­θε­τι­κό­τη­τας και του αιμα­το­κυ­λί­σμα­τος δεν πρό­κει­ται να απε­γκλω­βί­σει το Νετα­νιά­χου — του οποί­ου η κυβέρ­νη­ση φέρει τερά­στιες ευθύ­νες — από την πολι­τι­κή κρί­ση και τις εκλο­γές αποτυχίες.

Μέλη του ΚΚ και του Δημο­κρα­τι­κού Μετώ­που «Χαντάς» προ­έ­βη­σαν σε δια­μαρ­τυ­ρία στο Τελ Αβίβ, ενά­ντια στις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις του ισραη­λι­νού στρατού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο