Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Μεξικού: Μεγάλες ευθύνες Ομπραδόρ-Μπάιντεν για τον θάνατο των μεταναστών

Τις μεγά­λες ευθύ­νες των Προ­έ­δρων του Μεξι­κού, Λόπες Ομπρα­δόρ, και των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, για την τρα­γω­δία με τους περισ­σό­τε­ρους από 50 νεκρούς μετα­νά­στες που βρέ­θη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες σε ένα φορ­τη­γό στο Σαν Αντό­νιο του Τέξας, πολύ κοντά στα σύνο­ρα με το Μεξι­κό, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού, τονί­ζο­ντας τα εξής:

«Η μετα­να­στευ­τι­κή κρί­ση είναι ένα φλέ­γον στοι­χείο της ταξι­κής πάλης στο Μεξι­κό, που επι­δει­νώ­θη­κε μετά τη συμ­φω­νία Τραμπ — Πομπέο (σ.σ. πρώ­ην Πρό­ε­δρος και ΥΠΕΞ των ΗΠΑ) με τους Ομπρα­δόρ — Εμπράρδ (σ.σ. Πρό­ε­δρος και ΥΠΕΞ του Μεξι­κού) και επι­κυ­ρώ­θη­κε με τους Μπάι­ντεν — Χάρις (σ.σ. νυν Πρό­ε­δρος και αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ) και είναι συνέ­πεια της κρί­σης του καπι­τα­λι­σμού που επι­βάλ­λει τη μαζι­κή εκτό­πι­ση των εργα­ζο­μέ­νων που φεύ­γουν από την πεί­να και τη δυστυ­χία σε ανα­ζή­τη­ση εργα­σί­ας και καλύ­τε­ρων συν­θη­κών δια­βί­ω­σης. Ολα αυτά επι­δει­νώ­νο­νται από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που αυξά­νει το κόστος ζωής.

Μας είναι ξεκά­θα­ρο ότι οι δια­δρο­μές των μετα­να­στών δεν είναι για του­ρι­σμό, αλλά πραγ­μα­τι­κοί δρό­μοι θανά­του, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας πρώ­τα απ’ όλα τις αντι­με­τα­να­στευ­τι­κές επι­δρο­μές της μεξι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των μαφιών που ανέ­χε­ται. Οι μετα­νά­στες συμπο­λί­τες μας πεθαί­νουν στο τρέ­νο που είναι γνω­στό ως “το θηρίο” (σ.σ. εμπο­ρι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες στις γραμ­μές ανά­με­σα σε ΗΠΑ — Μεξι­κό στις οποί­ες σκαρ­φα­λώ­νουν εκα­το­ντά­δες μετα­νά­στες στην προ­σπά­θειά τους να περά­σουν τα σύνο­ρα), πεθαί­νουν στα ποτά­μια των συνό­ρων ή στις ερή­μους του βορ­ρά ή πέφτουν θύμα­τα απα­γω­γής, κακο­ποί­η­σης, κατα­να­γκα­στι­κής εργα­σί­ας ή δολο­φο­νί­ας από μαφιό­ζι­κες ομάδες.

Η κυβέρ­νη­ση του Λόπες Ομπρα­δόρ, η οποία μετέ­τρε­ψε την Εθνο­φρου­ρά σε μηχα­νι­σμό ανά­σχε­σης του αστα­μά­τη­του μετα­να­στευ­τι­κού κύμα­τος, φέρει μεγά­λη ευθύ­νη σε αυτό.

Επα­να­λαμ­βά­νου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στους μετα­νά­στες, τους ταξι­κούς μας αδελ­φούς και αδελφές.

Προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!».

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο