Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Σουηδίας: Η απαράδεκτη συμφωνία με την Τουρκία δείχνει για άλλη μια φορά την πραγματική φύση των Σοσιαλδημοκρατών

Ανα­κοί­νω­ση για την συμ­φω­νία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής Σου­η­δι­κής κυβέρ­νη­σης με την Τουρ­κία για την άρση του βέτο της δεύ­τε­ρης και την έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ εξέ­δω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­η­δί­ας (SKP):

«Η συμ­φω­νία με την Τουρ­κία δεί­χνει για άλλη μια φορά την πραγ­μα­τι­κή φύση των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών. Λίγες ώρες μετά την απα­ρά­δε­κτη συμ­φω­νία της Σου­η­δί­ας και της Τουρ­κί­ας, ήρθε το αίτη­μα της Τουρ­κί­ας να εκδο­θούν άνθρω­ποι που ζουν στη Σου­η­δία και να τους έχει χορη­γη­θεί άσυ­λο για να ξεφύ­γουν από την κατα­πί­ε­ση και τις απει­λές θανά­του της Τουρκίας.

Στην προ­σπά­θειά της να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ, η αστι­κή τάξη της Σου­η­δί­ας, και η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­σή της, απορ­ρί­πτουν όλα όσα ονο­μά­ζο­νται ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα. Για να γίνει πλή­ρες μέλος της ιμπε­ρια­λι­στι­κής στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας ΝΑΤΟ, συμ­φω­νεί να κάνει τον σκο­πό της Τουρ­κί­ας δικό της σκο­πό. Αυτούς που η κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας απο­κα­λεί τρο­μο­κρά­τες, θα απο­κα­λέ­σει τρο­μο­κρά­τες και η σου­η­δι­κή κυβέρ­νη­ση και θα ξεκι­νή­σει η συνερ­γα­σία ενα­ντί­ον τους.

Το γεγο­νός ότι αυτό είναι το επί­πε­δο που πέφτουν οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες για να δια­σφα­λί­σουν την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ δεν μας εκπλήσσει.

Οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες έχουν περά­σει από το να προ­σποιού­νται ότι είναι διστα­κτι­κοί γύρω από την ιδιό­τη­τα του μέλους του ΝΑΤΟ στο να κάνουν οτι­δή­πο­τε για να ενι­σχύ­σουν την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του μονο­πω­λια­κού κεφα­λαί­ου της Σου­η­δί­ας και να εξα­σφα­λί­σουν νέες αγο­ρές για αυτό – κυρί­ως όταν πρό­κει­ται για πωλή­σεις όπλων.

Με τη συμ­φω­νία με την Τουρ­κία καθί­στα­ται σαφές για άλλη μια φορά ότι η συμ­με­το­χή σε μια ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία θέτει απει­λές για τα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των λαών, τα οποία μπο­ρούν να απο­κα­τα­στα­θούν μόνο μέσα από τον αγώ­να για το σοσια­λι­σμό. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Σου­η­δί­ας κατα­δι­κά­ζει τη συμ­φω­νία που συνή­ψε η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση με την κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας, καθώς και κατα­δι­κά­ζου­με την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ».

ΚΚ Σου­η­δί­ας.

Μετά­φρα­ση: Πάνος Αλεπλιώτης.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο