Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Τουρκίας: Δυναμική κινητοποίηση στη λεωφόρο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση στη λεω­φό­ρο Ιστι­κλάλ, στο κέντρο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, οργά­νω­σε χτες το ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ), στη 10η επέ­τειο των μεγά­λων λαϊ­κών αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων που ξεκί­νη­σαν με αφορ­μή την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του πάρ­κου Γκεζί.

Μέλη του ΤΚΡ κρέ­μα­σαν γιγα­ντο­πα­νό με το σύν­θη­μα «Μη σκύ­βεις το κεφά­λι» — που καθιε­ρώ­θη­κε στην Τουρ­κία από εκεί­νες τις κινη­το­ποι­ή­σεις — έξω από μεγά­λο εμπο­ρι­κό κέντρο της λεω­φό­ρου Ιστι­κλάλ και αμέ­σως σχη­μα­τί­στη­κε μια δυνα­μι­κή και μαχη­τι­κή διαδήλωση.

Φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Παντού Ταξίμ, παντού αντί­στα­ση», «Αυτή είναι μόνο η αρχή, συνε­χί­στε τον αγώ­να», τα μέλη του ΤΚΡ αντι­με­τώ­πι­σαν συγκρο­τη­μέ­να την αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή που εκδη­λώ­θη­κε από τα πρώ­τα λεπτά της κινη­το­ποί­η­σης, επι­χει­ρώ­ντας ανε­πι­τυ­χώς τη διά­λυ­ση της συγκέντρωσης.

Οπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, 35 μέλη του ΚΚ Τουρ­κί­ας συνε­λή­φθη­σαν από την αστυ­νο­μία, με το ΤΚΡ να απαι­τεί την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­σή τους.

Σε δήλω­σή του μετά την κινη­το­ποί­η­ση, ο επι­κε­φα­λής της Οργά­νω­σης Κων­στα­ντι­νού­πο­λης του ΚΚ Τουρ­κί­ας, Doruk Inam, ανα­φε­ρό­με­νος στην πεί­ρα των μεγά­λων λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων του 2013, με φόντο και την πρό­σφα­τη επα­νε­κλο­γή Ερντο­γάν στην προ­ε­δρία της χώρας, υπο­γράμ­μι­σε ότι «δεν υπάρ­χουν περι­θώ­ρια για απελ­πι­σία και σκο­τά­δι. Για άλλη μια φορά απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα στον λαό μας: Μη σκύ­βε­τε το κεφά­λι, οργα­νω­θεί­τε για την πραγ­μα­τι­κή χειραφέτηση».

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο