Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Τουρκίας: Εκφράζει την αλληλεγγύη του απέναντι στον ελληνικό λαό

Μήνυ­μα προς τα μέλη και τους φίλους του, καλώ­ντας τους να στα­θούν στο πλευ­ρό του ελλη­νι­κού λαού, απευ­θύ­νει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) με αφορ­μή τις φονι­κές πυρ­κα­γιές στην Αττική. 

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το ΤΚΡ, αφού ανα­φέ­ρει πως «στη γει­το­νι­κή μας Ελλά­δα, η πυρ­κα­γιά έχει κοστί­σει τη ζωή σε δεκά­δες ανθρώ­πους, ενώ εκα­το­ντά­δες έχουν τραυ­μα­τι­στεί από την χει­ρό­τε­ρη κατα­στρο­φή της δεκα­ε­τί­ας», σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων: «Είναι πλέ­ον πολύ συνη­θι­σμέ­νο σενά­ριο για τους λαούς και των δύο χωρών, οι πυρ­κα­γιές να χρη­σι­μο­ποιού­νται προ­κει­μέ­νου να αχρη­στεύ­ο­νται δημό­σιες εκτά­σεις και περιου­σί­ες προς όφε­λος των καπιταλιστών».

Το ΚΚ Τουρ­κί­ας επι­ση­μαί­νει ότι η λογι­κή του κέρ­δους απο­τρέ­πει έργα προ­στα­σί­ας τα οποία δεν απο­τε­λούν προ­τε­ραιό­τη­τα για το κρά­τος. «Όπως είδα­με πολύ πρό­σφα­τα στην σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία στην Τουρ­κία- ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του ΤΚΡ- οι κυβερ­νώ­ντες θυμού­νται τις ανθρώ­πι­νες ζωές μόνο σε έκτα­κτες περιπτώσεις». 

Τέλος, η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας ανα­φέ­ρει: «Συμ­με­ρι­ζό­μα­στε τη μεγά­λη λύπη του ελλη­νι­κού λαού και δηλώ­νου­με έτοι­μοι και πρό­θυ­μοι να συν­δρά­μου­με στη δια­δι­κα­σία απο­κα­τά­στα­σης με κάθε μέσο. Καλού­με όλους τους συντρό­φους και φίλους να βρε­θούν στο πλευ­ρό του λαού της Ελλά­δας αυτές τις δύσκο­λες στιγμές».

Κόλα­ση στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή – Ανε­βαί­νει συνε­χώς ο αριθ­μός των νεκρών, του­λά­χι­στον 74

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο