Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει την απόφαση για επανάληψη των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη

Την από­φα­ση του Ανώ­τα­του Εκλο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου να επα­να­λη­φθούν οι εκλο­γές για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Δήμο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης επι­κρί­νει σε ανα­κοί­νω­ση της η ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας (TKP), καλώ­ντας ταυ­τό­χρο­να το λαό να απέ­χει από τη νέα εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει ως «από­φα­ση του Ερντογάν». 

Σύμ­φω­να με το TKP, η πίε­ση που άσκη­σε η κυβέρ­νη­ση του Ταγίπ Ερντο­γάν για την επα­νά­λη­ψη των εκλο­γών είναι από­δει­ξη το ότι βαθαί­νει η πολι­τι­κή κρί­ση στη χώρα και της ολο­έ­να και αυξα­νό­με­νης αδυ­να­μί­ας του καθε­στώ­τος Ερντο­γάν να κυβερ­νή­σει τη χώρα δημοκρατικά. 

Το ΚΚ Τουρ­κί­ας υπο­γραμ­μί­ζει ότι παρά τις ιδε­ο­λο­γι­κές, πολι­τι­κές και ταξι­κές δια­φο­ρές που το χωρί­ζουν από τον νεο­ε­κλε­γέ­ντα Εκρέμ Ιμά­μο­γλου (ο υπο­ψή­φιος του «κεμα­λι­κού» Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού Κόμ­μα­τος), ο τελευ­ταί­ος είναι ο νόμι­μα εκλεγ­μέ­νος δήμαρ­χος και οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια επι­χει­ρεί να σκιά­σει την εκλο­γή του είναι λανθασμένη. 

Το ζήτη­μα της επα­νά­λη­ψης των εκλο­γών δεν σχε­τί­ζε­ται με δημο­κρα­τι­κές εκλο­γές, ούτε με την θέλη­ση του λαού, σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, το οποίο επι­ση­μαί­νει ότι η ορθή στά­ση που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει ο λαός είναι να μποϊ­κο­τά­ρει τις νέες εκλο­γές. Όπως προ­σθέ­τει το TKP, ανά­λο­γα της πορεί­ας των εξε­λί­ξε­ων και κατά πόσο μεγά­λη, ή μη, θα είναι η απο­χή από την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, θα ενη­με­ρώ­σει εγκαί­ρως τα μέλη και τους οπα­δούς του. 

Σε κάθε περί­πτω­ση, το ΚΚ Τουρ­κί­ας απευ­θύ­νει κάλε­σμα αγώ­να και δρά­σης, βάζο­ντας μπρο­στά το σύν­θη­μα πως «ο λαός ενω­μέ­νος δεν θα ηττη­θεί ποτέ!». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο