Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚ Τουρκίας: Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από τη Συρία!

Με ανα­κοί­νω­σή της η ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας καταγ­γέλ­λει την επέμ­βα­ση της Τουρ­κί­ας στη Συρία, εκφρά­ζει συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των νεκρών στρα­τιω­τών, σημειώ­νο­ντας ανά­με­σα σε άλλα:

«Οι αντι­πα­ρα­θέ­σεις ανά­με­σα σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις οξύ­νο­νται σε σημείο που ακό­μα και το μικρό­τε­ρο λάθος μπο­ρεί να εξε­λι­χτεί σε ανε­ξέ­λεγ­κτο. Το γεγο­νός ότι η άρχου­σα τάξη της Τουρ­κί­ας έχει απο­λέ­σει πλή­ρως την ικα­νό­τη­τα να κάνει σωστές εκτι­μή­σεις αυξά­νει περαι­τέ­ρω τους κινδύνους».

Και προ­σθέ­τει: «Ξέρου­με από την Ιστο­ρία ότι εκτός των άλλων οι πόλε­μοι αξιο­ποιού­νται από την άρχου­σα τάξη για να κατα­στέλ­λουν τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια. Ολο το πλαί­σιο της προ­βλη­μα­τι­κής τουρ­κι­κής οικο­νο­μί­ας το σηκώ­νουν στις πλά­τες τους τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Η ανερ­γία αυξά­νε­ται, όπως και το κόστος δια­βί­ω­σης, ήδη 1 εκα­τομ­μύ­ριο νοι­κο­κυ­ριά αντι­με­τω­πί­ζουν περι­κο­πές για­τί δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τους αυξη­μέ­νους λογα­ρια­σμούς στο φυσι­κό αέριο. Αυτός ο χωρίς νόη­μα πόλε­μος ενά­ντια σε μια άλλη χώρα θα φέρει μόνο περισ­σό­τε­ρη φτώ­χεια και περισ­σό­τε­ρους θανά­τους για το λαό μας».

Η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει: «Η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης στη Συρία, που συνα­ντά την καθο­λι­κή αντί­θε­ση της πλειο­ψη­φί­ας του λαού μας, πρέ­πει να εγκα­τα­λει­φθεί και τα τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα πρέ­πει να φύγουν από τη χώρα αυτή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο