Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019: Ενας τυχερός — Δείτε τους αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 28 Νοεμ­βρί­ου 2019: Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση του Τζό­κερ (2074), η οποία μοί­ρα­ζε περισ­σό­τε­ρα από 4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ στους τυχε­ρούς της πρώ­της κατηγορίας.

Οι τυχε­ροί αριθ­μοί που ανα­δεί­χθη­καν στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση είναι οι: 6, 11, 15, 24, 33

και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθ­μός: 3

Από τη δια­λο­γή προ­έ­κυ­ψε ένας τυχε­ρός που κερ­δί­ζει ολό­κλη­ρο το ποσό των προη­γού­με­νων τζακ ποτ. Αναλυτικά:

tzoker3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο