Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2023: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 22/1/2023- Κλή­ρω­ση 2548:  €600.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Κυρια­κής 22/1/2023 δεδο­μέ­νου ότι κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2547ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ είχα­με ένα τυχε­ρό. Σήμε­ρα θα έχου­με τζακ ποτ ή μήπως όχι;

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 12     8     20    29     17

 και αριθ­μός τζό­κερ:    13

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο