Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση της UEFA: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Βατή για τον Πανα­θη­ναϊ­κό και τους δύο Θεσ­σα­λο­νι­κείς, Αρη και ΠΑΟΚ, και με περισ­σό­τε­ρες δυσκο­λί­ες για τον Ολυ­μπια­κό, ήταν η κλή­ρω­ση της UEFA για τους αντι­πά­λους των ελλη­νι­κών ομά­δων στους προ­κρι­μα­τι­κούς γύρους των ευρω­παϊ­κών διορ­γα­νώ­σε­ων της νέας σεζόν.

Συγκε­κρι­μέ­να, για τον 2ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Champions League ο Πανα­θη­ναϊ­κός θα αντι­με­τω­πί­σει την ουκρα­νι­κή Ντνίπρο‑1 (ουσια­στι­κά συνέ­χεια της παλιάς Ντνί­προ, που δια­λύ­θη­κε λόγω χρε­ών), η οποία θεω­ρεί­ται ότι είναι στα μέτρα των «πρα­σί­νων». Μάλι­στα έχουν και το πλε­ο­νέ­κτη­μα ότι η ρεβάνς (1η ή 2 Αυγού­στου) θα γίνει στην έδρα τους, στη Λεω­φό­ρο, καθώς επί­σης ότι το πρώ­το ματς, εκτός έδρας, θα διε­ξα­χθεί σε ουδέ­τε­ρο έδα­φος και συγκε­κρι­μέ­να στη Σλο­βα­κία (25 ή 26 Ιουλίου).

Στο Europa League, κλή­ρω­ση με παγί­δες έτυ­χε στον Ολυ­μπια­κό, ο οποί­ος στο πλαί­σιο του 3ου προ­κρι­μα­τι­κού θα αντι­με­τω­πί­σει τον χαμέ­νο του ζευ­γα­ριού μετα­ξύ της ελβε­τι­κής Γκενκ και της ελβε­τι­κής Σερ­βέτ. Οι δύο ομά­δες δεν θεω­ρεί­ται ότι είναι εκτός των δυνα­το­τή­των των «ερυ­θρο­λεύ­κων», ωστό­σο δια­θέ­τουν αξιό­λο­γα σύνο­λα, ικα­νά να κάνουν τη ζημιά. Τα παι­χνί­δια θα γίνουν στις 10 και στις 17 Αυγούστου.

Στο Conference League, βατοί θεω­ρού­νται οι αντί­πα­λοι στον 2ο προ­κρι­μα­τι­κό για τις δύο ελλη­νι­κές ομά­δες. Ο ΠΑΟΚ θα αντι­με­τω­πί­σει την ισραη­λι­νή Μπεϊ­τάρ Ιερου­σα­λήμ, ενώ ακό­μα πιο ευνοϊ­κά ανα­μέ­νο­νται τα πράγ­μα­τα για τον Αρη, ο οποί­ος θα αντι­με­τω­πί­σει τον νικη­τή του ζευ­γα­ριού μετα­ξύ της αρμε­νι­κής Αρα­ράτ και της αλβα­νι­κής Εγνα­τία. Οι αγώ­νες θα γίνουν στις 27 Ιου­λί­ου και στις 3 Αυγούστου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο