Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κλείδωσε» η κατάπτυστη Συμφωνία για τις βάσεις

Με απεριόριστη χρονική διάρκεια!

«Κλείδωσε» η νέα συμφωνία για τις βάσεις, που έρχεται να «σφραγίσει» την εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, διευρύνοντας την παρουσία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα και καθιστώντας τη χώρα μαγνήτη κινδύνων, στο φόντο της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους διαύλους.

Συμφωνία για τις βάσεις 2019 - Mutual Defense Cooperation Agreement - MDCA

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που δημο­σί­ευ­σε χτες η «Καθη­με­ρι­νή», ολο­κλη­ρώ­θη­κε η δια­πραγ­μά­τευ­ση ανά­με­σα στις λεγό­με­νες τεχνι­κές ομά­δες ΗΠΑ και Ελλά­δας (με εμπλο­κή και κορυ­φαί­ων κυβερ­νη­τι­κών και άλλων παρα­γό­ντων και υπό την «επί­βλε­ψη» του πρέ­σβη των ΗΠΑ στην Ελλά­δα, Τζ. Πάιατ), σχε­τι­κά με την τρο­πο­ποί­η­ση του παραρ­τή­μα­τος της λεγό­με­νης «Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» (Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA) του 1990, γνω­στή ως «Συμ­φω­νία για τις βάσεις», την οποία αρμό­διοι κύκλοι παρου­σιά­ζουν πλέ­ον ως «παρω­χη­μέ­νη», θέλο­ντας να την προ­σαρ­μό­σουν στις απαι­τή­σεις των σημε­ρι­νών, αυξη­μέ­νων ανα­γκών των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και στα δεδο­μέ­να της κλι­μα­κού­με­νης αντι­πα­ρά­θε­σης με άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα και κράτη.

Μάλι­στα, μετά το σενά­ριο που κυκλο­φο­ρού­σε προη­γου­μέ­νως, περί επέ­κτα­σης σε πρώ­το χρό­νο της MDCA για 8 ή 10 χρό­νια, ακο­λού­θως δε επ’ αόρι­στο, αντί της ετή­σιας ανα­νέ­ω­σης που ισχύ­ει έως σήμε­ρα, η «Καθη­με­ρι­νή» υπο­στη­ρί­ζει ότι η χρο­νι­κή διάρ­κεια της συμ­φω­νί­ας πλέ­ον δεν θα προσ­διο­ρί­ζε­ται, αντί­θε­τα θα είναι «ανοι­κτή» σε βάθος χρό­νου και θα μπο­ρεί να ακυ­ρω­θεί μόνο αν καταγ­γελ­θεί από τη μια ή την άλλη πλευ­ρά… Με δυο λόγια, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ετοι­μά­ζε­ται να δώσει για πάντα τις μισές υπο­δο­μές της χώρας στις ΗΠΑ για να τις χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ως πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο για τα σχέ­διά τους σε όλη την περιοχή!

Το κεί­με­νο ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών των δύο χωρών, Ν. Δέν­δια και Μ. Πομπέο, κατά την έλευ­ση του Αμε­ρι­κα­νού στις 5 — 7/10 στην Αθή­να για το β’ γύρο του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου», δια­δι­κα­σία που εγκαι­νιά­στη­κε επί ΣΥΡΙΖΑ, το Δεκέμ­βρη του 2018 στην Ουά­σιγ­κτον, ενώ, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο δημο­σί­ευ­μα, στό­χος της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης ήταν η «διεύ­ρυν­ση του απο­τυ­πώ­μα­τος της παρου­σί­ας των ΗΠΑ στην Ελλά­δα».

the Embassy of the USA presents its compliments to the Hellenic ...

Ευχα­ρι­στί­ες στον ΥπΕξ της Ελλά­δας …αισθα­νό­μα­στε υπό­χρε­οι για την «Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA»

Στη λογι­κή αυτή με τη συμ­φω­νία: Ενι­σχύ­ο­νται παρα­πέ­ρα οι δυνα­τό­τη­τες της βάσης των Αμε­ρι­κα­νών στη Σού­δα, που υπο­στη­ρί­ζει ήδη επι­χει­ρή­σεις τους σε όλο το τόξο από Μαύ­ρη Θάλασ­σα έως Μέση Ανα­το­λή και Βόρεια Αφρι­κή. Παγιώ­νε­ται η χρή­ση από αμε­ρι­κα­νι­κά UAV (μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη) και άλλα αερο­σκά­φη της αερο­πο­ρι­κής βάσης στη Λάρι­σα. Εγκα­θί­στα­νται αμε­ρι­κα­νι­κά ελι­κό­πτε­ρα μόνι­μα στην Κεντρι­κή Ελλά­δα (προ­σώ­ρας χρη­σι­μο­ποιούν για «περιο­δι­κή μετα­στάθ­μευ­ση» το Στε­φα­νο­βί­κειο Μαγνη­σί­ας). Τέλος, εγκα­θι­στούν κλι­μά­κιό τους στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, καθώς θέλουν να αξιο­ποι­ή­σουν το λιμά­νι της για στρα­τιω­τι­κούς (διεκ­πε­ραί­ω­ση δυνά­με­ών τους προς την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία) και εμπο­ρι­κούς σκοπούς.


ΣΣ|>  Greece Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA
✔️  Επέ­κτα­ση 19 Ιαν & 19 Φεβ-1998, τέθη­κε σε ισχύ στις 19-Φεβ-1998 και στη συνέχεια:
4 & 5‑Μαΐ-1999, τέθη­κε σε ισχύ άμεσα
✔️  20 Απρ & 5‑Μαΐ-2000 … 13 Μαρτ & 27-Απρ-2001, 11 & 29-Απρ-2002, 11 Απρ / 5‑Μαΐ-2003 κ.ο.κ.


pdf

 Greece Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο