Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλείνει (προσωρινά) ο Nord Stream 1 — Ανησυχούν οι Ευρωπαίοι για ολοκληρωτική διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου

Η προ­μή­θεια φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία στη Γερ­μα­νία ανα­στέλ­λε­ται από σήμε­ρα και για δέκα ημέ­ρες προ­κει­μέ­νου να γίνουν εργα­σί­ες συντή­ρη­σης στον αγω­γό Nord Stream 1, ο οποί­ος δια­περ­νά τη Βαλ­τι­κή Θάλασ­σα και θεω­ρεί­ται ο σημα­ντι­κό­τε­ρος για τη ροή του καυ­σί­μου προς τη μεγα­λύ­τε­ρη ευρω­παϊ­κή οικονομία.

Η ροή επρό­κει­το να στα­μα­τή­σει στις 06:00 (τοπι­κή ώρα· 07:00 ώρα Ελλά­δας) και, θεω­ρη­τι­κά του­λά­χι­στον, να ξαναρ­χί­σει το πρωί της 21ης Ιουλίου.

Ωστό­σο, αρκε­τοί αξιω­μα­τού­χοι στη Γερ­μα­νία εκφρά­ζουν ολο­έ­να εντο­νό­τε­ρα την ανη­συ­χία τους πως η ροή μπο­ρεί να μην απο­κα­τα­στα­θεί, καθώς συνε­χί­ζε­ται ο πόλε­μος της Ρωσί­ας ενα­ντί­ον της Ουκρανίας.

Η Γερ­μα­νία και άλλες δυτι­κές χώρες επέ­βα­λαν αλλε­πάλ­λη­λους γύρους κυρώ­σε­ων σε βάρος της Μόσχας για να την ανα­γκά­σουν να στα­μα­τή­σει τον πόλεμο.

Όμως, πολ­λές χώρες εξαρ­τώ­νται σε μεγά­λο βαθ­μό από τη ρωσι­κή ενέρ­γεια και η Μόσχα αντι­δρώ­ντας ανέ­στει­λε ή μεί­ω­σε τις προ­μή­θειες αερί­ου σε αρκε­τές από αυτές, κάτι που θεω­ρεί­ται κίνη­ση αντι­ποί­νων στην Ευρώπη.

Η ρωσι­κή δημό­σια επι­χεί­ρη­ση αερί­ου Gazprom ήδη μεί­ω­σε σημα­ντι­κά τις παρα­δό­σεις μέσω του αγω­γού 1.200 χιλιο­μέ­τρων μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της βόρειας Γερ­μα­νί­ας, επι­κα­λού­με­νη καθυ­στε­ρή­σεις στα έργα συντή­ρη­σης και επι­σκευ­ής. Η Μόσχα απο­δί­δει τις καθυ­στε­ρή­σεις στις κυρώ­σεις που της επέ­βα­λαν δυτι­κά κρά­τη, επι­χεί­ρη­μα που απορ­ρί­πτει ο γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς.

Το γεγο­νός πως αξιο­ποιεί­το μόνο το 40% της δυνα­μι­κό­τη­τας του αγω­γού οδή­γη­σε σε περαι­τέ­ρω αυξή­σεις των τιμών στην αγο­ρά αερί­ου, σύμ­φω­να με την ομο­σπον­δια­κή υπη­ρε­σία δικτύ­ου της Γερμανίας.

Να σημειω­θεί πως μετά από παρέμ­βα­ση της Κομι­σιόν ο Κανα­δάς συμ­φώ­νη­σε τελι­κά να επι­τρέ­ψει τη μετα­φο­ρά μιας τουρ­μπί­νας της «Siemens» που θεω­ρεί­ται απα­ραί­τη­τη για την επα­να­λει­τουρ­γία του αγω­γού, τη μετα­κί­νη­ση της οποί­ας εμπό­δι­ζε στο πλαί­σιο των κυρώ­σε­ων απέ­να­ντι στη Ρωσία.

Την ίδια ώρα στη Γερ­μα­νία, η Στέ­φι Λέμ­κε, υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τών, πρό­τει­νε σήμε­ρα μορα­τό­ριουμ στις δια­κο­πές ηλε­κτρο­δό­τη­σης και θέρ­μαν­σης σε περί­πτω­ση μη εξό­φλη­σης καθώς τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά θα αδυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν τους υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος: «Πρέ­πει να είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για δύσκο­λες στιγ­μές το χει­μώ­να, όταν οι κατα­να­λω­τές χρειά­ζο­νται ειδι­κή προ­στα­σία. Σε μια τέτοια κατά­στα­ση κρί­σης, κανείς δεν πρέ­πει να τους κόψει το ρεύ­μα ή το φυσι­κό αέριο επει­δή καθυ­στε­ρούν να εξο­φλή­σουν τον λογα­ρια­σμό», σημεί­ω­σε.

Να «προ­ε­τοι­μα­στού­με για την ολο­κλη­ρω­τι­κή δια­κο­πή του ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου, που είναι σήμε­ρα η πιο πιθα­νή επι­λο­γή», ζήτη­σε με σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του ο Γάλ­λος υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας Μπρου­νό Λεμέρ, ζητώ­ντας από τις χώρες της ΕΕ να «επι­τα­χύ­νου­με την ενερ­γεια­κή μας ανε­ξαρ­τη­σία» και «να θέσου­με τους εαυ­τούς μας σε θέση μάχης τώρα για την οργά­νω­ση, την ανα­κα­τεύ­θυν­ση, την εγκρά­τεια, τη μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης… τώρα πρέ­πει να πάρου­με τις αποφάσεις».

Στο πλαί­σιο αυτό ενέ­τα­ξε και την κίνη­ση για την κρα­τι­κο­ποί­η­ση σε ποσο­στό 100% της γαλ­λι­κής ενερ­γεια­κής εται­ρεί­ας EDF, που ανα­κοί­νω­σε αυτή την εβδο­μά­δα η γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση, με τον Λεμέρ να διευ­κρι­νί­ζει πως η από­φα­ση δεν έχει λάβει ακό­μη την έγκρι­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, και να λέει πως αυτή η «από­λυ­τη ενό­τη­τα διοί­κη­σης» θα επι­τρέ­ψει «να ληφθούν ταχύ­τε­ρες απο­φά­σεις για το στρα­τη­γι­κό θέμα της παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας χωρίς άνθρα­κα στη Γαλλία».

Πρό­σθε­σε ακό­μη πως «βρι­σκό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με μια ενερ­γεια­κή κρί­ση που μπο­ρεί να έχει απο­λύ­τως σημα­ντι­κό αντί­κτυ­πο στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, στην απα­σχό­λη­ση, στη λει­τουρ­γία των εται­ρειών μας, στο γαλ­λι­κό βιο­μη­χα­νι­κό εργαλείο».

Στο μετα­ξύ το μέτω­πο της Ενέρ­γειας και η εξα­σφά­λι­ση της τρο­φο­δο­σί­ας θα απα­σχο­λή­σει και τους υπουρ­γούς Οικο­νο­μι­κών της ΕΕ, στην αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο