Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλειστά από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου τα γυμνάσια και λύκεια

Την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας γυμνα­σί­ων και λυκεί­ων της γενι­κής εκπαί­δευ­σης όλης της επι­κρά­τειας, στο πλαί­σιο των μέτρων πρό­λη­ψης από τον COVID-19, ανα­κοί­νω­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσοτάκης.

Έτσι, από την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα 9 Νοεμ­βρί­ου και για τρεις εβδο­μά­δες (έως τις 30/11), οι μαθη­τές των γυμνα­σί­ων και των λυκεί­ων θα παρα­κο­λου­θούν μαθή­μα­τα μέσω τηλεκ­παί­δευ­σης. Βέβαια, παρά τις περί του αντι­θέ­του δια­βε­βαιώ­σεις του υπουρ­γεί­ου, δεν είναι εφι­κτή παντού και κυρί­ως δεν έχουν εξα­σφα­λι­στεί, ισό­τι­μοι  όροι πρό­σβα­σης για όλους τους μαθητές!

Το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων δικαιώ­νει τους μαθη­τές και τα αιτή­μα­τά τους όταν διεκ­δι­κού­σαν ασφα­λή λει­τουρ­γία των σχολείων.

Τη δια ζώσης λει­τουρ­γία θα συνε­χί­σουν τα σχο­λεία της πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, (νηπια­γω­γεία και δημο­τι­κά), καθώς και τα ολοήμερα.

Όπως ενη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα για εγγρα­φές στα ολο­ή­με­ρα, «προ­κει­μέ­νου να απο­κο­μί­σουν οι μαθη­τές εκπαι­δευ­τι­κά οφέ­λη, να υπο­στη­ρι­χθούν έμπρα­κτα οι οικο­γέ­νειες και να απο­φευ­χθεί η επα­φή με ομά­δες αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου, κυρί­ως παπ­πού­δες και γιαγιάδες».

Σε αντί­θε­ση με το lockdown του Μαρ­τί­ου, αυτή τη φορά η ύλη των μαθη­μά­των θα προ­χω­ρά­ει κανο­νι­κά. Στα σχο­λεία που ανα­στέλ­λουν τη λει­τουρ­γία τους, θα ξεκι­νή­σει άμε­σα, από τη Δευ­τέ­ρα 9 Νοεμ­βρί­ου, σύγ­χρο­νη τηλεκ­παί­δευ­ση, η οποία είναι υπο­χρε­ω­τι­κή. Οι διευ­θυ­ντές των σχο­λεί­ων θα εκπο­νή­σουν τα σχε­τι­κά προγράμματα.

 Ανοικτά τα σχολεία ειδικής αγωγής

Ανα­φο­ρι­κά με τις σχο­λι­κές μονά­δες ειδι­κής αγω­γής και εκπαί­δευ­σης όλων των βαθ­μί­δων, η δια ζώσης λει­τουρ­γία τους θα συνε­χι­στεί κανο­νι­κά. «Έχει ληφθεί ιδιαί­τε­ρη μέρι­μνα για τους μαθη­τές και τις οικο­γέ­νειές τους, ανά­με­σα σε άλλους λόγους για­τί επι­βα­ρύ­νο­νται δυσα­νά­λο­γα από την εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση», ανέ­φε­ρε σχε­τι­κά το υπουρ­γείο Παιδείας.

Κλειστά τα φροντιστήρια

Σε ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας έως τις 31/11 θα βρί­σκο­νται τα φρο­ντι­στή­ρια, οι δομές μελέ­της και κέντρα ξένων γλωσ­σών. Θα μπο­ρούν, ωστό­σο, να λει­τουρ­γούν μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Λοιπές δομές

Μέσω τηλεκ­παί­δευ­σης θα συνε­χί­σουν για τις επό­με­νες τρεις εβδο­μά­δες τα ΙΕΚ, το μετα­λυ­κεια­κό έτος — τάξη μαθη­τεί­ας, τα σχο­λεία Δεύ­τε­ρης Ευκαι­ρί­ας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθη­σης, τα κολέ­για και τα πανεπιστήμια.

Ειδι­κό­τε­ρα για τα πανε­πι­στή­μια και τα κολέ­για, θα επι­τρέ­πο­νται δια ζώσης μόνο τα εργα­στή­ρια και κλι­νι­κές ασκή­σεις του τελευ­ταί­ου έτους προ­πτυ­χια­κών προ­γραμ­μά­των φοιτητών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο