Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλειστά σήμερα και στις 13–14/2 μετά τις 17.00 μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Κλει­στά θα είναι σήμε­ρα μετά τις 17.00 το από­γευ­μα, αλλά και το επό­με­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 13 και 14 Φεβρουά­ριου, μίνι μάρ­κετ, ψιλι­κα­τζί­δι­κα και μανά­βι­κα σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, δήλω­σε σήμε­ρα στον ΣΚΑΙ 100.3 ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή, Πανα­γιώ­της Σταμπουλίδης.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι ανοι­χτά θα μπο­ρούν να είναι τα φαρ­μα­κεία, τα βεν­ζι­νά­δι­κα και τα περίπτερα.

Διευ­κρί­νι­σε επί­σης ότι τα σού­περ μάρ­κετ θα μπο­ρούν να πωλούν κου­βέρ­τες, παντό­φλες, θερ­μα­ντι­κά σώμα­τα και άλλα είδη που έχουν σχέ­ση με την παρο­χή ζέστης.

Επί­σης, ο κ. Στα­μπου­λί­δης σημεί­ω­σε ότι «δεν ήταν εισή­γη­σή μας η ανα­στο­λή των λαϊ­κών αγο­ρών το Σάβ­βα­το» προ­σθέ­το­ντας ότι το θέμα θα επα­νε­ξε­τα­στεί τις επό­με­νες μέρες, μετά και τις εικό­νες συνω­στι­σμού που κατα­γρά­φη­καν χθες στα σού­περ μάρκετ.

Σχε­τι­κά με την ανα­στά­τω­ση που προ­κλή­θη­κε χθες με την απα­γό­ρευ­ση του take away στην εστί­α­ση τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα και την ανά­κλη­ση της από­φα­σης από το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας τόνι­σε ότι «δεν είχε λογι­κή η απα­γό­ρευ­ση του take away στην εστί­α­ση τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα και τέτοιες απο­φά­σεις πρέ­πει να φιλ­τρά­ρο­νται περισ­σό­τε­ρο. Εμείς δεί­ξα­με όμως ότι σεβό­μα­στε την Επι­τρο­πή, αλλά επι­κρά­τη­σε η λογι­κή στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κόσμου».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο