Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλειστά τα Λύκεια, με click away το λιανεμπόριο από Δευτέρα στις «κόκκινες» περιοχες

Τα νέα μέτρα που θα ισχύ­σουν στην «κόκ­κι­νη» Αττι­κή από αύριο το πρωί (Σάβ­βα­το) συγκε­κρι­με­νο­ποί­η­σαν ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης και ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, στην καθιε­ρω­μέ­νη συνέ­ντευ­ξη Τύπου της Παρασκευής.

Τα μέτρα που θα ισχύ­σουν από αύριο στην Αττι­κή, αλλά και στις υπό­λοι­πες «κόκ­κι­νες» περιο­χές, με την Αττι­κή να δια­φο­ρο­ποιεί­ται ως προς το ωρά­ριο στην απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας. Η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας στην Αττι­κή θα εξα­κο­λου­θή­σει να είναι από τις 9 το βρά­δυ έως τις 5 το πρωί, σε αντί­θε­ση με τις υπό­λοι­πες «κόκ­κι­νες» περιο­χές, στις οποί­ες επι­βάλ­λε­ται απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας από τις 6 το από­γευ­μα, έως τις 5 το πρωί.

Όσον αφο­ρά στα κατα­στή­μα­τα, στην Αττι­κή επα­νέρ­χε­ται το click away, με εξαί­ρε­ση ένδυ­ση, υπό­δη­ση και κοσμη­μα­το­πω­λεία, τα οποία θα λει­τουρ­γούν με ραντε­βού. Ανοι­χτά θα παρα­μεί­νουν επί­σης τα κομ­μω­τή­ρια και τα νυχά­δι­κα, ενώ ανοί­γουν και τα πρα­κτο­ρεία ΟΠΑΠ για όλες τις περιο­χές, εκτός από τις «κόκ­κι­νες». Αυτό σημαί­νει ότι στην Αττι­κή θα παρα­μεί­νουν κλει­στά μέχρι νεωτέρας.

Όσο αφο­ρά στα σχο­λεία, από Δευ­τέ­ρα θα ανοί­ξουν τα Γυμνά­σια και τα Λύκεια σε όλη τη χώρα, με εξαί­ρε­ση τις «κόκ­κι­νες» περιο­χές, άρα και την Αττι­κή, όπου θα ανοί­ξουν μόνο τα Γυμνά­σια. Οι κανό­νες που θα ισχύ­σουν είναι οι ίδιοι, δηλα­δή μάσκες σε όλους τους χώρους, απο­στά­σεις στα δια­λείμ­μα­τα, αντι­ση­πτι­κά και χωρίς εξω­σχο­λι­κούς μέσα στο σχο­λι­κό χώρο.

Οι 6 περιο­χές που παρου­σιά­ζουν επι­βα­ρυ­μέ­νη κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία είναι η Βοιω­τία, η Δυτι­κή Αττι­κή, η Εύβοια, η Θήρα, η Λέσβος και η Χαλ­κι­δι­κή. Άλλες 10, και συγκε­κρι­μέ­να οι Βόρειος Τομέ­ας Αθη­νών, Δυτι­κός Τομέ­ας Αθη­νών, Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών, Νότιος Τομέ­ας Αθη­νών, Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, Αιτω­λια­καρ­να­νία, Αρκα­δία, Ζάκυν­θος, Μαγνη­σία και Ρέθυ­μνο βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση αυξη­μέ­νης επαγρύπνησης.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο