Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλειστή για όλα τα οχήματα η γέφυρα Σερβίων

Με από­φα­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Γιώρ­γου Κασα­πί­δη, από το βρά­δυ της Πέμ­πτης 16 Μαρ­τί­ου, απα­γο­ρεύ­ε­ται η διέ­λευ­ση παντός τύπου οχη­μά­των από την γέφυ­ρα Σερ­βί­ων. Η Περι­φε­ρεια­κή Αρχή, προ­χώ­ρη­σε σε αυτή την από­φα­ση, έπει­τα από ειση­γή­σεις ειδι­κών επι­στη­μό­νων που δια­πί­στω­σαν ότι υπάρ­χει συνε­χής διεύ­ρυν­ση των ρωγ­μα­τώ­σε­ων στους τένο­ντες της γέφυ­ρας με κίν­δυ­νο την κατάρ­ρευ­ση μέρους του οδο­στρώ­μα­τος. Με την βοή­θεια της Τρο­χαί­ας Κοζά­νης η ρύθ­μι­ση της κυκλο­φο­ρί­ας των ΙΧ αυτο­κι­νή­των γίνε­ται από τη γέφυ­ρα Ρυμνί­ου, ενώ η κίνη­ση για τα ΙΧ φορ­τη­γά γίνε­ται μέσω της Εγνα­τί­ας οδού είτε προς Θεσ­σα­λο­νί­κη είτε προς Μέτσο­βο — Καλαμπάκα.

Ο περι­φε­ρειάρ­χης τόνι­σε ότι «εργα­ζό­μα­στε αστα­μά­τη­τα για την όσο το δυνα­τόν μικρό­τε­ρη ταλαι­πω­ρία των συμπο­λι­τών μας και την ελα­χι­στο­ποί­η­ση των οικο­νο­μι­κών συνε­πειών για την περιοχή».

Χθες το πρωί, η Εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών Κοζά­νης με εντο­λή της προς στην Αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Κοζά­νης διέ­τα­ξε κατε­πεί­γου­σα προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση, στην οποία τονί­ζει την ανά­γκη «να ληφθούν μέτρα παντε­λούς απα­γό­ρευ­σης της κυκλο­φο­ρί­ας στην γέφυ­ρα εάν δια­πι­στω­θεί η παρα­μι­κρή πιθα­νό­τη­τα κιν­δύ­νου κατάρ­ρευ­σής της».

Η υψη­λή Γέφυ­ρα Σερ­βί­ων είναι μία από τις μακρύ­τε­ρες γέφυ­ρες στην Ελλά­δα, μήκους 1.372 μέτρων, απο­τε­λεί τμή­μα της Εθνι­κής Οδού Κοζά­νης — Λάρι­σας και συν­δέ­ει τη δυτι­κή Μακε­δο­νία με την Κεντρι­κή και Νότια Ελλάδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο