Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κληροδότημα Αξελού: ΟΧΙ στην εγκατάλειψη και το ξεπούλημα, ΝΑΙ στο γηροκομείο

Σε Δελ­τίο τύπου, σχε­τι­κά με την Εκδή­λω­ση – κινη­το­ποί­η­ση μηχα­νι­κών για την από­δο­ση του κτή­μα­τος Αξε­λού, την Τρί­τη 15-Σεπ στις 11.30, η ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Ένω­ση Συντα­ξιού­χων Ταμεί­ου Ασφά­λι­σης Μηχα­νι­κών και Εργο­λη­πτών Δημο­σί­ων Έργων) σημειώ­νει.

ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Κλη­ρο­δό­τη­μα Αξελού:
Αντί την εγκα­τά­λει­ψη ή το ξεπού­λη­μα, να φτια­χτεί αμέ­σως το γηροκομείο

Στο κλη­ρο­δό­τη­μα Αξε­λού, με το οποίο δόθη­κε η δυνα­τό­τη­τα δημιουρ­γί­ας μιας γηρο­κο­μι­κής και ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής μονά­δας, χωρίς έξο­δα από το κρά­τος, συνε­χί­ζε­ται η πολι­τι­κή εγκα­τά­λει­ψης και απα­ξί­ω­σης των έξη σχε­δόν δεκαετιών.
Ο ΕΦΚΑ κωφεύ­ει επί χρό­νια, σχε­τι­κά με την υπο­χρέ­ω­σή του να κατα­σκευά­σει το γηρο­κο­μείο για τους μηχα­νι­κούς, αφού καμιά άλλη προ­ο­πτι­κή δεν είναι εφι­κτή κάτω από τις αυστη­ρές θεσμο­θε­τή­σεις για τα κληροδοτήματα.
Την προ­ο­πτι­κή αυτή υπο­στη­ρί­ζουν οι βασι­κό­τε­ροι φορείς των μηχα­νι­κών, το ΤΕΕ, οι Αρχι­τέ­κτο­νες του ΣΑΔΑΣ, οι Πολι­τι­κοί Μηχα­νι­κοί του ΣΠΜΕ και η ΕΜΔΥΔΑΣ.

Να σημειω­θεί ότι η υλο­ποί­η­ση του σκο­πού του κλη­ρο­δο­τή­μα­τος απαι­τεί ένα ελά­χι­στο % από τα απο­θε­μα­τι­κά του ΤΣΜΕΔΕ  (4 εκα­τομ. στα 2,5 δις), που συνε­χί­ζουν να κατα­σπα­τα­λιώ­νται σε επεν­δύ­σεις τύπου Τρά­πε­ζας Αττικής.

Στην συνε­χή προ­σπά­θεια απα­ξί­ω­σης προ­στέ­θη­κε και η συνε­χι­ζό­με­νη και επε­κτει­νό­με­νη  κατα­πά­τη­ση που στε­ρεί από το κτή­μα τερά­στια αξία από την όψη του οικο­πέ­δου στη Λεω­φό­ρο Δηλαβέρη.
Όλοι οι υπεύ­θυ­νοι αδια­φο­ρούν, παρά τις πυκνές υπεν­θυ­μί­σεις μας.

Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ, συνεχίζοντας την παράδοση των ετήσιων εκδηλώσεων στο κτήμα, καλεί και φέτος, την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη στις 11.30΄ π.μ. Ακτή Δηλαβέρη 7, απέναντι από το Δελφινάριο.

Αξελός map ESTAMEDE 15 Sep 2020

Στην φετι­νή εκδή­λω­ση θα παρου­σια­στούν οι θέσεις όσων  φορέ­ων και εκπρο­σώ­πων τους ευαι­σθη­το­ποι­η­θούν γι αυτό το πρό­βλη­μα και η εκκω­φα­ντι­κή απου­σία όσων από τους υπεύ­θυ­νους αδιαφορούν.
Επι­συ­νά­πτε­ται το οδοι­πο­ρι­κό προ­σέγ­γι­σης στο κτή­μα και, για την λεπτο­με­ρέ­στε­ρη ενη­μέ­ρω­ση του προ­βλή­μα­τος Αξε­λού, μια επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη συνο­πτι­κή παρουσίαση.

Για την  ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Κώστας Τζα­τζά­νης πρόεδρος
Σταύ­ρος Βαρου­τσής γενι­κός γραμματέας

Κτήμα Αξελού map 1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο