Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό εγκλωβισμένων στην Αττική Οδό και κατοίκων της Ανατολικής Αττικής

Απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που θυσιά­ζει λαϊ­κές ανά­γκες για­τί τις βλέ­πει ως κόστος είναι τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­σαν χθες χιλιά­δες κάτοι­κοι της Αθή­νας, όπως ο πολύ­ω­ρος εγκλω­βι­σμός στην Αττι­κή Οδό, τόνι­σε ο Βαγ­γέ­λης Ρεμπά­πης, γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Μεσο­γεί­ων – Λαυ­ρε­ω­τι­κής του ΚΚΕ.

Τόνι­σε ότι κλι­μά­κια της ΤΕ Μεσο­γεί­ων Λαυ­ρε­ω­τι­κής ΚΚΕ βρέ­θη­καν τη Δευ­τέ­ρα και σήμε­ρα τόσο στην Αττι­κή οδό όσο και σε γει­το­νιές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής εκφρά­ζο­νται έμπρα­κτα την αλλη­λεγ­γύη τους σε όσους ήταν εγκλω­βι­σμέ­νοι και είχαν ανά­γκη. Σημεί­ω­σε πως είναι ανα­γκαίο να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα από κυβέρ­νη­ση, περι­φέ­ρεια και δήμους για να ανοί­ξουν οι δρό­μοι, να απο­κα­τα­στα­θούν οι βλά­βες στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση, να μην μεί­νει κανέ­να σπί­τι χωρίς ρεύμα.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη με όποιο τρό­πο μπορεί.

902.gr.

«Μόνο εσείς είστε δίπλα μας»: Έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στους εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο