Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμάκωση της επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας

Οξύ­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα σε κυβερ­νή­σεις της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, που είναι στε­νοί σύμ­μα­χοι με τις ΗΠΑ, και την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας, του Νικο­λάς Μαδού­ρο. Η λεγό­με­νη «Ομά­δα της Λίμα», που απο­τε­λεί­ται από τις κυβερ­νή­σεις και τα καθε­στώ­τα Αργε­ντι­νής, Βρα­ζι­λί­ας, Κανα­δά, Χιλής, Κολομ­βί­ας, Κόστα Ρίκα, Γουα­τε­μά­λας, Γουιά­νας, Ονδού­ρας, Μεξι­κού, Πανα­μά, Παρα­γουά­ης, Περού και Σάντα Λου­σί­ας, χαρα­κτη­ρί­ζει τον Βενε­ζου­ε­λά­νο Πρό­ε­δρο «ανε­πι­θύ­μη­το» στη Σύνο­δο της Αμε­ρι­κής που διορ­γα­νώ­νε­ται από το Περού στις 13–14 του Απρί­λη και η περου­βια­νή κυβέρ­νη­ση ανα­κά­λε­σε την πρό­σκλη­σή της στον Μαδούρο.

Οι κυβερ­νή­σεις αυτές εγκα­λούν την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας ότι διορ­γα­νώ­νει στις 22 του Απρί­λη δήθεν «ανε­λεύ­θε­ρες και μη δίκαιες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές». Η όξυν­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας εκδη­λώ­νε­ται λίγο μετά την περιο­δεία του Αμε­ρι­κα­νού ΥΠΕΞ, Ρεξ Τίλερ­σον, στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, που προ­έ­τρε­ψε δημό­σια ακό­μα και σε στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα για την ανα­τρο­πή του Μαδού­ρο.

«Με φοβά­στε; Δεν θέλε­τε να με δεί­τε στη Λίμα; Θα με δεί­τε. Επει­δή, βρέ­ξει χιο­νί­σει, διά αέρος, διά ξηράς ή διά θαλάσ­σης, θα παρευ­ρε­θώ στη σύνο­δο κορυ­φής της αμερικανικής
ηπεί­ρου», απά­ντη­σε ο Πρό­ε­δρος Μαδού­ρο, δεί­χνο­ντας ότι θα πάει απρόσκλητος…

Επί­σης, η Κολομ­βία συγκε­ντρώ­νει μεγά­λες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στα σύνο­ρα με τη Βενε­ζου­έ­λα στην επαρ­χία Νόρ­τε ντε Σαντα­ντέρ, με την αιτιο­λο­γία ότι προ­στα­τεύ­ει τα σύνο­ρά της από χιλιά­δες Βενε­ζου­ε­λά­νους που περ­νά­νε στη χώρα.

Ο Γενι­κός Εισαγ­γε­λέ­ας της Βενε­ζου­έ­λας, Τάρεκ Σάαμπ και άλλα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη κατήγ­γει­λαν προ­ε­τοι­μα­σία στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης από την Κολομ­βία, κάτι που η κυβέρ­νη­ση της τελευ­ταί­ας διαψεύδει.

 

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο