Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμακώνει η Άγκυρα τις προκλήσεις: Αμφισβητούμενη η κυριαρχία των νησιών στο Αιγαίο

Στο πλαί­σιο των ευρύ­τε­ρων παζα­ριών και αντα­γω­νι­σμών ‑και με την ανο­χή της λυκο­συμ­μα­χί­ας του ΝΑΤΟ και της Ε- κλι­μα­κώ­νει τις αιτιά­σεις επί της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου η Άγκυ­ρα με τις σχε­τι­κές τοπο­θε­τή­σεις να είναι πλέ­ον καθη­με­ρι­νές. Ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα πως η στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των νησιών στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο από την Ελλά­δα απο­τε­λεί παρα­βί­α­ση μακρο­χρό­νιων διε­θνών συν­θη­κών και η συνέ­χι­ση αυτής της παρα­βί­α­σης θέτει υπό αμφι­σβή­τη­ση την κυριαρ­χία των νησιών, σύμ­φω­να με το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu.

«Η κυριαρ­χία των νησιών θα αμφι­σβη­τη­θεί εάν (η Ελλά­δα) δεν στα­μα­τή­σει την παρα­βί­α­ση αυτών», δήλω­σε ο Τσα­βού­σο­γλου σε κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου στην τουρ­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα Άγκυ­ρα μαζί με τον ομό­λο­γό του της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας Μπου­χάρ Οσμά­νι. Η Τουρ­κία είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να συζη­τή­σει και να αμφι­σβη­τή­σει την κυριαρ­χία αυτών των νησιών, αν η Ελλά­δα δεν στα­μα­τή­σει τις παρα­βιά­σεις της, υπο­στή­ρι­ξε ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ.

Λίγο νωρί­τε­ρα ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας ισχυ­ρί­στη­κε ότι η χώρα μας διέ­πρα­ξε 953 παρα­βιά­σεις ‑σε θάλασ­σα και αέρα- το 2022!!!

Σύμ­φω­να με όσα είπε η Μπουρ­τσού Νάλιτς Γιο­κού­βα, στο πλαί­σιο ενη­μέ­ρω­σης για τις επι­χει­ρή­σεις της Τουρ­κί­ας από την αρχή της χρο­νιά, «οι τουρ­κι­κές ένο­πλες δυνά­μεις συνε­χί­ζουν να προ­στα­τεύ­ουν τα δικαιώ­μα­τα και τα συμ­φέ­ρο­ντα της Τουρ­κί­ας και της Τουρ­κι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βόρειας Κύπρου στο Αιγαίο και τη Μεσό­γειο», ενώ «παρά τις καλο­προ­αί­ρε­τες και ειλι­κρι­νείς προ­σεγ­γί­σεις της Τουρ­κί­ας στο πνεύ­μα των σχέ­σε­ων καλής γει­το­νί­ας και συμ­μα­χί­ας, η Ελλά­δα συνέ­χι­σε την κλι­μα­κού­με­νη, επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή, τις προ­κλή­σεις και τις παρά­νο­μες ενέρ­γειες, άφη­σε ανα­πά­ντη­τες όλες τις εκκλή­σεις για διά­λο­γο και συνο­μι­λί­ες και συνέ­χι­σε τις αβά­σι­μες κατηγορίες».

Η Γιο­κού­βα συνέ­χι­σε, λέγο­ντας ότι η Ελλά­δα «συνε­χί­ζει να παρα­νο­μεί στα νησιά μη στρα­τιω­τι­κού καθε­στώ­τος με τα πλοία και τα αερο­σκά­φη της», προ­σθέ­το­ντας πως η χώρα μας διέ­πρα­ξε 953 παρα­βιά­σεις το 2022, τόσο στη θάλασ­σα (οι 316 από τα πλοία του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού) όσο και στον αέρα (οι 637 από τα αερο­σκά­φη), ενώ ανα­φέρ­θη­κε και σε 73 επι­σκέ­ψεις στα νησιά αυτά, με τις 24 να έχουν γίνει από τον υφυ­πουρ­γό Άμυ­νας Νίκο Χαρδαλιά.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο